เข้าสู่ระบบ English Version (ภาษาอังกฤษ )
CAPTCHA

* ต้องระบุให้ตรงทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็ก

ขั้นตอนการใช้งานระบบ

ลงทะเบียนอีเมลของท่าน

ส่งบทความเพื่อพิจารณา

ชำระเงินค่าลงทะเบียน

รอการพิจารณา

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์

หากพบปัญหาในการใช้งาน

ฝ่ายวิชาการ หรือ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
199/19 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทร.043-222-959-61 , 043-226-823

ผู้ประสานงาน

ผูุ้ช่วยศาสตราจารย์วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล
มือถือ 08-5747-7769

อาจารย์จารุกิตติ์ สายสิงห์
มือถือ 08-7952-3903

นางสาววิยดา พันธ์โน
มือถือ 08-7-356-1135