INFORMATION SYSTEM NORTHEASTERN UNIVERSITY (IS NEU)

ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์

ระบบงานทะเบียน (สำนักทะเบียน)

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับอาจารย์

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ระบบประชุมกรรมการบริหาร

ระบบประชุมกรรมการวิชาการ

ระบบประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ระบบประชุม Emeeting (เดิม)

ระบบจัดเก็บข้อมูลบุคลากร

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ระบบส่งบทความวิชาการ NEUNIC2020

วารสาร tci-thaijo มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระบบวารสารคณะศึกษาศาสตร์

พจนานุกรมดนตรีเชิงสารานุกรม

ระบบส่งเอกสารออนไลน์

ระบบแสดงที่ตั้งอาคารเรียน

ระบบร้องเรียน

ระบบบันทึกและติดตามกรรมนักศึกษา