INFORMATION SYSTEM NORTHEASTERN UNIVERSITY (IS NEU)

ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์(ป.ตรี)

รับสมัครเรียนออนไลน์(บัณฑิตศึกษา)

ระบบงานทะเบียน (สำนักทะเบียน)

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับอาจารย์

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ระบบประชุมกรรมการบริหาร

ระบบประชุมกรรมการวิชาการ

ระบบประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ระบบประชุม Emeeting (เดิม)

ระบบจัดเก็บข้อมูลบุคลากร

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ฯ

ระบบส่งบทความวิชาการ NEUNIC2020

วารสารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระบบวารสารคณะศึกษาศาสตร์

พจนานุกรมดนตรีเชิงสารานุกรม

ระบบส่งเอกสารออนไลน์

ระบบแสดงที่ตั้งอาคารเรียน

ระบบร้องเรียน

ระบบบันทึกและติดตามกรรมนักศึกษา

ระบบลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์