ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordหมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
B Bass clef เบส แคล้ฟ (อังกฤษ) เบส แคล้ฟ
คำอธิบาย

เครื่องหมายกุญแจประจำหลักเสียงเบส เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เอ้ฟ  แคล้ฟ (F clef)  เนื่องจากหัวกุญแจคาบเส้นที่  4  บนบรรทัดห้าเส้นนับขึ้น  ตรงกันกับตำแหน่งหัวของตัวโน้ตระดับเสียงF  ต่ำนักดนตรีไทยมักเรียกว่า “เครื่องหมายกุญแจฟา”  เนื่องจากนิยมอ่านออกเสียงโน้ตเสียง F แบบโดคงที่(Fixed do ฟิกซ์ด โด) ว่า “ฟา”

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
C Calcando คาลคั้นโด อิตาเลียน คาลคั้นโด
คำอธิบาย

เร็วและเร่งเสียง

ให้ค่อยๆเร่งความเร็วและความดัง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
B Byzantine chant บีแซ้นไทน ช้านท/ บี๊แซนทีน ช้านท (อังกฤษ) บีแซ้นไทน ช้านท/ บี๊ แซนทีน ช้านท
คำอธิบาย

บทสวดสรรเสริญแบบบีแซนไทน์

มีลักษณะเดียวกันกับ  Gregarion  chant (เกรกอเรียน ชานต์)แต่ไม่เขียนบทร้องให้นักร้อง  มีอิทธิพลต่อคริสตศาสนพิธีสมัยจักรวรรดิ์โรมันตะวันออก  ช่วงปี  ค.ศ 300 – 1453

ดูคำว่า Gregorian chant

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
C chromaticism โครแม้ตติกซิสเซิม (อังกฤษ) โครแม้ตติกซิสเซิม
คำอธิบาย

โครมาติกนิยม

กระบวนแบบของดนตรีที่นิยมใช้เสียงนอกมาตราเสียงไดอาโทนิกเข้ามาด้วย

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
E Electronic music เอเล็กโทร้นิก มิ้วสิก (อังกฤษ) เอเล็กโทร้นิก มิ้วสิก
คำอธิบาย

ดนตรีที่บรรเลงด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิก

ดนตรีที่ผู้นิพนธ์และผู้บันทึกเสียงผลิตผลงานโดยใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกในห้องบันทึกเสียงเป็นเครื่องมือ เทคนิคนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงปี ค.ศ. 1950 แล้วแผ่ขยายไปทั่วโลก  จำแนกลักษณะได้3 แบบคือ

1.บันทึกเสียงบรรเลงดนตรีจริงหลายชนิดไว้บนเส้นเทปหรือในร่องเสียงก่อนแล้วจึงเลือกเอามาใช้ประสมเสียงกัน

2.ประสมเสียงการเล่นด้วยเครื่องดนตรีอิเล็กทรอ

นิกจริงที่บันทึกไว้ก่อนและเสียงเครื่องดนตรีจริงที่เล่นด้วยนักดนตรีจริง

3.ประสมเสียงเพลงที่ประพันธ์ส่วนต่างๆของบทเพลงโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ