ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "B" 70 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
B Breit ไบร๊ท (เยอรมัน) ไบร๊ท
คำอธิบาย

กว้าง 

หมายถึงให้เล่นอย่างช้ามากๆ

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
B Balance แบ๊ลเลินซ อังกฤษ บาลานซ์
คำอธิบาย
เสียงสมดุล (อ่านว่าสะมะดุน) การปรับความดังเสียงของเครื่องดนตรีทุกชิ้น ในวงดนตรีเดียวกันให้ผู้ฟังได้ยินเสียงอย่างถนัดชัดเจนเท่าเทียมกันทุกชิ้น
หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
B Brace เบร๊ซ (อังกฤษ) เบร๊ซ
คำอธิบาย

วงเล็บปีกกา

รูปวงเล็บปีกกาที่ใช้ลากคร่อมเส้นดิ่งที่ลากปิดด้านต้นบรรทัดห้าเส้น 2 ชุดของเกรตสตาฟ (Great  staves)  เมื่อบันทึกโน้ตสำหรับเปียโนเพื่อสื่อสารว่าต้องเล่นทั้งโน้ตบรรทัดบนและโน้ตบรรทัดล่าง ที่อยู่ในห้องตรงกันไปพร้อมกันด้วยนิ้วมือทั้งสองมือ

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
B Bridge บริ๊ดจ (อังกฤษ) บริ๊ดจ
คำอธิบาย

หย่อง  สะพานเชื่อม

1.หย่องหรือสะพานที่พาดสายของเครื่องสาย  เพื่อรับสัญญาณสะเทือนจากการดีดหรือสีสายส่งผ่านแท่งรับเสียงซึ่งเรียกว่าซาวน์ดโพสต์(Sound post) ไปขยายเสียงในโพรงเสียงของลำตัวหรือเต้าเสียงของเครื่อง

2.ท่อนที่  3  ของบทเพลงแบบมาตรฐานที่ใช้สังคีตลักษณ์แบบซองฟอร์ม 4 ท่อน  เรียงลำดับเป็นท่อน  A   A   B   Aซึ่งท่อนที่ 3 นี้มีแบบรูปของโมทีฟ วลี ประโยคและทำนองแตกต่างจากอีก 3ท่อนมีชื่อเรียกอย่างอื่นอีกว่า ท่อนฮุก (Hook) ท่อนแยก (Change)

3.ท่อนที่แตกต่างของบทเพลงที่ใช้สังคีตลักษณ์แบบไบเนอริฟอร์มที่มี 2 ท่อน คือท่อนA  B

4. ส่วน (Section เซ้กเชิน) ที่ใช้เชื่อมระหว่างทำนองเอกที่ 1 ในกุญแจเสียงขั้นโทนิก (I) กับทำนองเอกที่ 2 ในกุญแจเสียงใหม่ของ “ท่อนเสนอความคิด”(Exposition เอ็กซโพซิเชิน) ซึ่งเป็นท่อนแรกของสังคีตลักษณ์แบบโซนาตา ฟอร์ม(Sonata form)ที่มี 3 ท่อน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
B Bridge passage บริดจพ้าสสีจ (อังกฤษ) บริดจพ้าสสีจ
คำอธิบาย

ประโยคเชื่อม

ประโยคดนตรีที่ใช้เชื่อมระหว่าง “ทีม”  (Theme)   2  ทีมที่ต่างกุญแจเสียงให้เป็นเพลงบทเดียวกัน