ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "G" 30 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
G Ground bass กร๊าวนด เบส (อังกฤษ) กร๊าวนด เบส
คำอธิบาย

แนวเบสเล่นวนซ้ำ

ความหมายเดียวกันกับ Basso ostinatso(บัสโซ ออสติน้าโต)มีทำนองและ/ หรือ แบบรูปจังหวะที่กำหนดให้เล่นวนซ้ำในแนวเสียงเบส

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
G Gigue จี้ก (ฝรั่งเศส) จีก
คำอธิบาย

กระบวนแบบของการเต้นรำมาตรฐานในเพลงสวีต (Suite) ที่ก่อเกิดในประเทศอังกฤษ ในช่วงปี  ค.ศ.1650-1750 ใช้อัตราจังหวะสองผสมหรืออัตราจังหวะสาม ใช้เต๊มโปเร็วและห้วน ภาษาอิตาเลียนเขียนว่า Giga(จิกกา)และเขียนอีกแบบหนึ่งว่า Jig

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
G Grand piano แกรนด์ ปิย้าโน (อังกฤษ) แกรนด์เปียโน
คำอธิบาย

เปียโนมาตรฐานสำหรับนักเปียโนมืออาชีพใช้เล่นเป็นคอนเสิร์ต มีขนาดใหญ่ รูปร่างเหมือนมีปีก ขึงสายลวดภายในเป็นแนวขนานกับพื้น มีขาตั้ง3 ขา ส่วนเปียโนที่ขึงสายลวดในแนวตั้งเรียกว่า Upright piano (อัพไรต์ ปิย้าโน)

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
G Gregorian chant เกรก๊อเรียน ช้านท (อังกฤษ) เกรก๊อเรียน ช้านท
คำอธิบาย

เกรกอเรียน ชานต์

เพลงสวดเกรกอเรียน

ชื่อสามัญที่ใช้เรียกประมวลเพลงสวดแบบแนวเดียว (Monophonic melodies โมโนโฟนิก  เมเลอดีส) ที่ไม่ใช้วงดนตรีบรรเลงประกอบของโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตั้งชื่อเรียกตาม      พระนามของมหาสันตะปาปา เกรกอรี ที่ 1

(Pope Gregory I the Great)เป็นเพลงสวดแนวเดียว  ทำนองเดินขึ้นลงในช่วงเสียงแคบๆมีตอนเอื้อนเสียง  นิพนธ์ขึ้นในสมัยกลาง ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 8  และสังคีตกวีรุ่นหลังๆยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการนิพนธ์เพลงสวดชานต์ตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งปัจจุบัน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
G Gesang เกอซ้าง (เยอรมัน) เกอซ้าง
คำอธิบาย

เกอซาง

คือคำว่า “เพลง”ในภาษาเยอรมัน