ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "G" 30 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
G Gregorian chant เกรก๊อเรียน ช้านท (อังกฤษ) เกรก๊อเรียน ช้านท
คำอธิบาย

เกรกอเรียน ชานต์

เพลงสวดเกรกอเรียน

ชื่อสามัญที่ใช้เรียกประมวลเพลงสวดแบบแนวเดียว (Monophonic melodies โมโนโฟนิก  เมเลอดีส) ที่ไม่ใช้วงดนตรีบรรเลงประกอบของโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตั้งชื่อเรียกตาม      พระนามของมหาสันตะปาปา เกรกอรี ที่ 1

(Pope Gregory I the Great)เป็นเพลงสวดแนวเดียว  ทำนองเดินขึ้นลงในช่วงเสียงแคบๆมีตอนเอื้อนเสียง  นิพนธ์ขึ้นในสมัยกลาง ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 8  และสังคีตกวีรุ่นหลังๆยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการนิพนธ์เพลงสวดชานต์ตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งปัจจุบัน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
G Gruppetto / gruppo / groppo กรูปเป๊ตโต / กรู๊ปโป / กร๊อปโป (อิตาเลียน) กรูปเป๊ตโต / กรู๊ปโป / กร๊อปโป
คำอธิบาย

ประดับประดา

ตรงกับคำว่า  Ornaments(อ๊อร์นาเมินต์)

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
G Gestopft เกอสโต๊ปฟท (เยอรมัน)
คำอธิบาย

สต็อป  หยุดเสียง

เทคนิคการเปลี่ยนสีสันของเสียงเครื่องดนตรีด้วยการเอามืออุดปากลำโพงของเฟร็นช์ฮอร์น หรือเอามิวต์หนีบสายเครื่องสาย เป็นต้น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
G German sixth เจ๊อรแม็น ซิกท (อังกฤษ) เจ๊อรแม็น ซิกท
คำอธิบาย

ความหมายเดียวกันกับ French sixth และ Sixth

chordคือคอร์ดพลิกกลับครั้งที่ 1 ที่พลิกโน้ตฐานรากเดิม ขึ้นไปเป็นเสียงคู่ 6 กับโน้ตฐานรากใหม่

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
G Guesto, Con คัน กู๊สโต (อิตาเลียน) คอน กู๊สโต
คำอธิบาย

เล่นด้วยความมันสนุกสนาน