ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "H" 29 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
H Halt ฮัลท (เยอรมัน) ฮัลท
คำอธิบาย

หยุด

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
H Hertz เฮิ้รตซ (อังกฤษ) เฮิรตซ์
คำอธิบาย

เขียนย่อว่า Hz

หน่วยวัดจำนวนรอบความถี่ของคลื่นเสียงต่อ  1  วินาที  ตั้งตามชื่อของนักฟิสิก  Heinrich Hertz(ไฮน์ริก เฮิรตซ์)ชาวเยอรมัน เดิมเรียกว่า  “คลื่นต่อวินาที” (Cycle per second ไซ้เคิล เพอร์ เซ้เคินด์) บางตำราอ่านว่าซิ้เคิล เพอร์ เซ้เคินด์

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
H Heterophony แฮ้เทอโรโฟนี (กรีก) เฮเทโรโฟนี
คำอธิบาย

ดนตรีแปรแนว

ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติเรียกว่า “วิวิธศัพท์”หมายถึงการบรรเลงที่นักดนตรีแต่ละคนในวงสามารถแปรแนวทำนองของตนได้อย่างอิสระด้วยวิธีด้นกลอนสด แต่ทำนองแปรต้องอิงอยู่กับทำนองเอกหลัก(Subject/Theme ซับเจคต์/ทีม) วงดนตรีไทยและวงดนตรีตะวันออกมักใช้การบรรเลงประสานเสียงแบบเฮเทโรโฟนี

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
H Homophony เฮอม้อเฟอนี (อังกฤษ) โฮโมโฟนี
คำอธิบาย

ดนตรีประสานแนว

ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติเรียกว่า“สหศัพท์บรรสาน”เป็นชื่อเนื้อดนตรี(Textureเท็กซเชอร์) ที่ใช้เสียงเดียวเป็นเสียงเอกและเล่นสนับสนุนด้วยเสียงคอร์ดตัวอย่างเช่น  นักร้องคนเดียวขับร้องเพลงพร้อมกับดีดคอร์ดกีตาร์ดำเนินเสียงประสานคลอไปด้วยเป็นต้น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
H Harmonics ฮารเม้นิกส (อังกฤษ) ฮารเม้นิกส
คำอธิบาย

เสียงหลอกเสียงสูงที่ใสสะอาดบริสุทธิ์

เกิดจากคลื่นเสียงที่สั่นสะเทือนเหนือเสียงหลัก(Fundamentalฟันเดอเม้นเทิล) ทำให้เสียงหลักมีคุณภาพพิเศษเกิดขึ้นในเสียงของเครื่องดนตรีสกุลเครื่องสายและสกุลเครื่องลม