ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "I" 32 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
I Immortal music อิมม้อรเทิล มิ้วสิก (อังกฤษ) อิมม้อรเทิล มิ้วสิก
คำอธิบาย

ดนตรีอมตะ

ดนตรีที่ได้รับความนิยมจากมหาชนอย่างยั่งยืนอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป แม้จะผ่านกาลเวลาอันยาวนานก็ยังได้รับความนิยมอย่างเสถียร

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
I Interval อิ๊นเทอรเวิล (อังกฤษ) อิ๊นเทอรเวิล
คำอธิบาย

ขั้นคู่เสียง  คู่เสียง

ระยะห่างระหว่างคู่เสียง 1 คู่คู่ใดๆก็ได้

มีชื่อเรียกรวมกัน 2 ชื่อเสมอ คือชื่อเป็นตัวเลขและชื่อบอกคุณสมบัติของคู่เสียง เช่น คู่ 1 เพอร์เฟกต์ / คู่ 2 เมเจอร์ / คู่  3 ไมเนอร์  คู่ 5 ออกเมนเทด /คู่ 6 ดิมมินิชท์ เป็นต้น

ที่มาของชื่อเรียกขั้นคู่เสียง คือ

1.ชื่อตัวเลข (Numerical names นัมเม้อริเคิล เนมส์) นับจากจำนวนขั้นของตัวโน้ตอักษรที่รวมอยู่ในช่วงของระยะห่างนั้นๆ เช่น :

 -  C คู่ C เรียกว่าคู่ 1เพราะเป็นโน้ตอักษรตัวเดียวกัน

 -  C คู่ D เรียกว่าคู่ 2เพราะมีโน้ตอักษรรวมอยู่ในช่วง2 ตัวคือC D

-  C คู่ E เรียกว่าคู่ 3 เพราะมีโน้ตอักษรรวมอยู่ในช่วง 3 ตัวคือ C D E

 -  C คู่ F เรียกว่าคู่ 4เพราะมีโน้ตอักษรรวมอยู่ในช่วง 4 ตัวคือ C D E F

  -  C คู่ G เรียกว่าคู่ 5 เพราะมีโน้ตอักษรรวมอยู่ในช่วง 5 ตัวคือ C D E F G

 -  C คู่ A เรียกว่าคู่ 6 เพราะมีโน้ตอักษรรวมอยู่ในช่วง 6 ตัวคือ C D E F G A

-  C คู่ B เรียกว่าคู่ 7 เพราะมีโน้ตอักษรรวมอยู่ในช่วง 7 ตัวคือ C D E F G A B

-  C คู่ Cสูง เรียกว่าคู่ 8 เพราะมีโน้ตอักษรรวมอยู่ในช่วง 8 ตัวคือ C D E F G A B Cสูง

2. ชื่อบอกคุณภาพของเสียง(Qualification names ควาลลิฟิเค้เชิน เนมส์)จะเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนครึ่งเสียง(Semitone เซมิโทน หรือ Half stepฮาล์ฟ สเต็พ) ที่รวมอยู่ในช่วงเสียงคู่นั้นๆ โดยยึดตามมาตราเสียงไดอาโทนิก โมดเมเจอร์ เป็นหลัก คือ

- เรียกคู่ 2,3,6,7 ว่าคู่เสียงเมเจอร์ (Major)

- เรียกคู่ 1,4,5,8 ว่าคู่เสียงเพอร์เฟ็กต์ (Perfect)

- เรียกคู่เสียงเมเจอร์ที่ลดเสียงบนสุดลง 1ครึ่งเสียงว่าคู่เสียงไมเนอร์ (minor)

- เรียกคู่เสียงเพอร์เฟ็กต์ที่ลดเสียงบนสุดลง 1

ครึ่งเสียงว่าคู่เสียงดิมมินิชท์ (diminished)

- เรียกคู่ 2,6,4,5 ที่ยกเสียงบนขึ้น 1 ครึ่งเสียงว่าคู่เสียงออกเมนเท็ด (Augmented)

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
I Incidental music อินซิเด๊นเทิล มิ้วสิก (อังกฤษ) อินซิเดนเทิล มิวสิก
คำอธิบาย

ดนตรีสลับฉากละคร เป็นสังคีตนิพนธ์บทสั้น ๆ ใช้บรรเลงเชื่อมต่อระหว่างองก์ของการแสดงละคร

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
I Ictus อิ๊กตุส (ลาติน) อิกตุส
คำอธิบาย

จุดเน้น

ใช้กับการขับร้องเพลงสวดเกรกอเรียนชานต์ ซึ่งอาศัยจุดเน้น (Stress สเตร๊ส) ของพยางค์ในบทร้องเป็นจุดเน้นในทำนองสวด

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
I Impressionism อิมเปร๊สเชิ่นนิสเซิม (อังกฤษ) อิมเปร๊สเชิ่นนิสเซิม
คำอธิบาย

คติประทับใจ  กระแสความประทับใจ

กระแสความนิยมที่เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1875 –1920  ลักษณะของดนตรีในกระแสเป็นดนตรีที่มีทำนองหลักชัดเจน ประสานเสียงหลายแนวเสียงแต่ละแนวเลื่อนไหลอย่างรวดเร็วเหมือนของเหลว  เนื้อดนตรีหนาแน่น กลมกลืนกันไปแบบแยกแยะแนวไม่ขาด  เน้นการใช้สีสันของเสียงสร้างบรรยากาศ แต่การดำเนินคอร์ดค่อนข้างคลุมเครืออย่างเช่นในสังคีตนิพนธ์ของโคลด เดอบุซี  (Claude Debussy 1862 – 1918) สังคีตกวีชาวฝรั่งเศส เป็นต้น