ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "M" 124 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
M Main แมง (ฝรั่งเศส) แมง
คำอธิบาย

มือ

มือขวา เรียก Main droit (แมงดรวด)เขียนย่อว่า M.D.

มือซ้ายเรียก Main gauche(แมงโกซ) เขียนย่อว่า M.G.

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
M Mirror canon มิเรอร แค้นเนิน (อังกฤษ) มิเรอร แค้นเนิน
คำอธิบาย

แคนนอนแบบกระจกเงา

หมายถึงแคนนอนหรือเพลงล้อเสียงที่ให้ทำนองล้อเสียงเดินถอยหลังประสานเสียงพร้อมกันกับทำนองเอกหลักที่เดินหน้าทำให้สองทำนองเดินกลับข้างกันเหมือนตัวจริงกับเงาในกระจก

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
M Music alphabets มิ้วสิก แอ๊ลเฟอเบตส (อังกฤษ) มิ้วสิก แอ๊ลเฟอเบตส
คำอธิบาย

อักษรดนตรีตัวโน้ตอักษร

คืออักษรภาษาอังกฤษ7 ตัวแรก

 ที่นักปราชญ์ด้านดนตรีสากลบัญญัติให้ใช้แทนระดับเสียงดนตรี 7 ขั้นในมาตราเสียงไดอาโทนิก (Diatonic scaleไดอาโทนิก สเกล) คืออักษร A B C D E F Gแต่ในกุญแจเสียงตามธรรมชาติ (Natural key แนะเชอเริล คีย์) กำหนดให้ตั้งต้นเสียงขั้นที่ 1 ที่อักษร C และเรียงลำดับอนุกรมเสียงใน 1 ช่วงคู่ 8 เป็น  C D E F G A B Cสูง และอ่านออกเสียงแบบ “โดเคลื่อนที่”(Movable dohมูฟเวอเบิล โด)ว่า“โด เร มี ฟา โซ ลา ที โด”ตามลำดับอักษรเมื่อบันทึกหัวตัวโน้ตลง

บนบรรทัดห้าเส้นคำอ่านเป็นตัวโน้ตอักษรจะอยู่คงที่ตามตำแหน่งหัวของตัวโน้ต  แต่คำอ่านแบบโดเคลื่อนที่จะต้องเคลื่อนที่ไปตามอนุกรมใหม่ของตัวโน้ตอักษรของแต่ละกุญแจเสียง (Keys)ซึ่งตั้งต้นเสียงขั้นที่ 1 ต่างกัน และโน้ตอักษรทุกตัวสามารถใช้ตั้งต้นเป็นเสียงขั้นที่ 1 ของกุญแจเสียงได้

ดูโน้ตตัวอย่าง:

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
M Music hall มิ้วสิก ฮอลล (อังกฤษ) มิ้วสิก ฮอลล
คำอธิบาย

โรงแสดงดนตรีโรงแสดงคอนเสิร์ตหรือ หอนาฏยดุริยางค์

คืออาคารที่ออกแบบและก่อสร้างขึ้นสำหรับใช้แสดงดนตรีและละครโดยเฉพาะต้องออกแบบและใช้วัสดุก่อสร้างที่สามารถซับเสียงให้ได้มาตรฐานสากลเช่น ถ้าปรบมือทำเสียงดังครั้งหนึ่งต้องให้เสียงนั้นดังอยู่นานนับจังหวะถี่ๆได้ 11 นับขึ้นไป เป็นต้น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
M Mass ordinary แมส ออรดิแน้ลี (อังกฤษ) แมส ออรดิแน้ลี
คำอธิบาย

แมสธรรมดา

บทร้องเพลงแมสของนิกายโรมันคาทอลิก5 ท่อน

ดังที่อธิบายไว้ในคำว่า Mass ที่ยังคงใช้บทร้องเดิมไม่เปลี่ยนแปลงติดต่อกันมาโดยตลอดปีแล้วปีเล่ากระทั่งปัจจุบัน จนกลายเป็นบทเพลงสวดแบบธรรมดา(Ordinaryออร์ดิแน้รี) ที่คริสต์ศาสนิกชนทุกคนคุ้นเคย ท่องจำได้และใช้ในชีวิตประจำวัน