ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "O" 53 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
O Oscillator ออสซิลเล้เตอร (อังกฤษ) ออสซิเลเตอร์
คำอธิบาย

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใช้เปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ของเสียงดนตรีในเครื่องดนตรีสกุลเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
O Orchestra for Opera (อังกฤษ)
คำอธิบาย

วงออร์เคสตราสำหรับการแสดงอุปรากร

ประสมวงด้วยเครื่องดนตรีจาก 4 สกุลเหมือนกับวงซิมโฟนิกออร์เคสตรา แต่ลดจำนวนเครื่องดนตรีและนักดนตรีลงให้เหลือไม่เกิน 60 คน เนื่องจากบ่อที่นั่งนักดนตรีหน้าเวที(Music poolมิวสิกพูล) มีพื้นที่จำกัด และอาจนำเครื่องดนตรีอื่นๆเช่นเครื่องดนตรีแห่งชาติพันธุ์ต่างๆเข้ามาประสมให้ได้บรรยากาศของ

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
O Overtone series โอเวอร์โทนซีรีส (อังกฤษ) โอเวอร์โทนซีรีส
คำอธิบาย

กลุ่มหางเสียง 

ความหมายเดียวกันกับคำว่า Harmonic series (ฮาร์มอนิก ซีรีส์)

อนุกรมของเสียงหลายระดับเสียงในคลื่นความถี่ต่าง ๆกัน ที่เกิดขึ้นพร้อมกับโน้ตเสียงหลัก(Fundamental pitchฟันเดอเม้นเทิล พิตช์)เสียงใดเสียงหนึ่งสืบเนื่องจากความสั่นสะเทือนเป็นคลื่นของวัตถุหรือมวลอากาศเมื่อถูกกระทบ เช่น สายของเครื่องสายถูดดีดหรือสี มวลอากาศในเครื่องลมไม้ถูกเป่า เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ถ้าเราสีสายเครื่องสายหรือเป่าเครื่องลมไม้ให้เกิดเสียงหลักตามตัวโน้ตตัวนี้ :

ก็จะเกิดปรากฏการณ์ให้เกิดอนุกรมเสียงที่วิเคราะห์ได้เป็นตัวโน้ต 16  ตัวต่อไปนี้ดังขึ้นพร้อมกัน:

โน้ตตัวที่ 2 ถึง 16 เรียกว่าโอเวอร์โทน แต่ตัวที่ 7, 11, 13 และ 14 เป็นเสียงนอกมาตราเสียง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
O Overblow โอ๊เวอรโบลว (อังกฤษ) โอ๊เวอรโบลว
คำอธิบาย

เป่าแผดเสียง

หมายถึงการเป่าเครื่องลมไม้ด้วยวิธีตวงลมเข้าไปให้หนัก ๆ ทำให้เกิดเสียงแหลมประสาน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
O Ornaments อ๊อรนาเมินตส (อังกฤษ) อ๊อรนาเมินตส
คำอธิบาย

โน้ตประดับ

หมายถึงโน้ตประดับประดาทำนอง 

 ความหมายเหมือนกันกับคำภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งว่า  Embellishments(อิมเบ๊ลลิชเมินต์ส)

   ดูตัวอย่างโน้ตประดับแบบต่างๆต่อไปนี้:

1.แบบโน้ตสะบัดเรียกทับศัพท์ว่าแบบอัชชาคาตูลา (Acciacatura) เขียนเป็นโน้ตตัวเขบ็ตชั้นเดียวขนาดย่อมมีเส้นขีดตัดส่วนก้านหางและธง วางเบียดเข้าด้านหน้าโน้ตตัวหลัก เวลาบรรเลงไม่นับ

 

 

จังหวะโน้ตตัวเบียดแต่จังหวะจะตกที่โน้ตหลักดังโน้ตตัวอย่าง:

 

 

 

 

 

     2.แบบโน้ตพิง เรียกทับศัพท์ว่าแบบอัปปอจจาตูรา (Appggiatura) เขียนโน้ตตัวย่อมเป็นโน้ตตัวดำหรือตัวอื่นที่นับจังหวะรวมกับโน้ตหลักได้ลง

ตัวแทรกเข้าข้างหน้าโน้ตตัวหลัก เวลาบรรเลงให้ลงจังหวะหนักที่โน้ตพิง เคลื่อนทำนองเข้าหาโน้ตหลักในจังหวะเบาแม้ว่าโน้ตหลักจะเขียนเป็นโน้ตตัวเต็มก็ตาม ดังโน้ตตัวอย่าง:

 

 

 

 

 

     3.แบบแหบโหนเสียง เรียกทับศัพท์ว่า แบบปอร์ตาเมนโต (Portamento) เขียนเป็นโน้ตตัวเขบ็ตชั้นเดียวขนาดย่อมแทรกเข้าข้างหน้าหรือข้างหลังโน้ตตัวหลัก เวลาบรรเลงให้รูดเสียงเข้าหากันเหมือนเป็นเสียงเดียวกันให้ทันจังหวะตกของโน้ตหลัก ดูโน้ตตัวอย่าง: