ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "P" 117 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
P Pandoura แพ้นดัวรา (บัลข่าน) แพนดัวรา
คำอธิบาย

พิณคอยาว ของชาวบัลข่าน ยังมีใช้อยู่ในประเทศตุรกี ประเทศอียิปต์ และตะวันออกกลาง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
P Passion พ้าสเชิน (อังกฤษ) พาสเชิน
คำอธิบาย

บทเพลงตอนมหาทรมาน

สังคีตนิพนธ์ที่นิพนธ์ขึ้นพรรณนาเรื่องราวของพระศาสดาเยซูคริสต์ตอนถูกตรึงกางเขนนิพนธ์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12 มีลักษณะเป็นเพลนซอง (Plainsong) ที่ขับร้องคล้ายบทท่องจำ

แบบแนวเดียว  พอถึงสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15  จึงมีเพลงพาสเชินแบบแยกแนว และถึงสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16  จึงกำหนดให้กลุ่มขับร้องเพลนซองเป็นแนวหลักและให้ขับร้องในเขตช่วงเสียงเทเนอร์ ส่วนกลุ่มอื่นขับร้องแนวประสานเสียงในเขตช่วงเสียงอื่น หลังจากปี ค.ศ. 1640  สังคีตกวีของโบสถ์นิกายลูเทอร์รันของเจ้านิกาย “มาร์ติน ลูเทอร์”(Martin Luther 1483 – 1546 ชาวเยอรมัน) จึงได้นิพนธ์เพลงพาสเชินให้เป็นแบบท่องจำบทภาวนาตามด้วยการขับร้องบทกวีสำหรับการเข้าฌาณเป็นเพลงประสานเสียง (Chorales เคอราล) และเพลงร้องศิลป์ (Arias อาเรียส์)

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
P Pomposo โพมโพ้โซ (อิตาเลียน) ปอมโปโซ
คำอธิบาย

อย่างสง่าผ่าเผยสง่างาม องอาจ โอ่อ่า

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
P Plectrum เพล้กเตริม (อังกฤษ) เพล้กเตริม
คำอธิบาย

ปิ๊ก

ไม้ดีดเครื่องสาย

ไม้ดีดสายของเครื่องสายที่มีเฟรต หรือขีดลงนิ้ว เช่น  กีตาร์  ลูต  แมนโดลิน เป็นต้น

สิ่งเดียวกันกับ  Pick(ปิ๊ก)ทำด้วยพลาสติก งาช้าง กระดองกระ หรือไม้

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
P Podium โพ้เดียม (ลาติน) โพเดียม
คำอธิบาย

โพเดียม

แท่นยืนหน้าวงดนตรีสำหรับให้วาทยกรยืนอำนวยเพลง มีสแตนด์วางสกอร์รวมอยู่ด้านหน้า คำนี้นิยมใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะที่ในประเทศอังกฤษนิยมใช้คำว่า Rostrum(โรสตรุม)