ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "P" 117 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
P Period พี้เยอเรียด (อังกฤษ) พีเรียด
คำอธิบาย

ประโยคใหญ่ท่อน

ตอนหนึ่งของทำนองเพลงที่ให้ความรู้สึกเหมือนจะจบบทที่ท้ายตอนนั้น ประกอบด้วย4 วลี(Phrasesเฟร้สเซ็ส) หรือ2 ประโยคเล็ก (Sentencesเซ้นเทินเซ็ส)ให้ทำความเข้าใจเรื่องส่วนประกอบของโครงสร้างหรือไวยากรณ์ของหน่วยย่อยต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นประโยคใหญ่ ดังต่อไปนี้

   1) 1 วลี(1 phrase)นิพนธ์ขึ้นจากการพัฒนาโมทีฟ (Motive) ให้มีความยาวเป็น 2 ห้องหรือ 4 ห้อง

    2)1 ประโยคเล็ก(Sentence)คือการนำเอาวลี2 วลีมาเรียงกันให้วลีหนึ่งเดินทำนองขึ้นอีกวลีหนึ่งเดินทำนองลง  เรียกวลีหน้าว่า “วลีคำถาม” และวลีหลังว่า “วลีคำตอบ”

3) เมื่อเอาประโยคเล็ก 2 ประโยคมาเรียงต่อกันก็จะเป็น“ประโยคใหญ่”(Period พีเรียด)  ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น“ท่อนหนึ่ง”(Section        เซ้กเชิน) ของบทเพลง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
P Pavane / pavene พาว้าน (อิตาเลียน) พาว้าน
คำอธิบาย

ปาวาน

กระบวนแบบเต้นรำอิตาเลียนในสมัคริสต์ศตวรรษที่  16  ใช้มีเทอร์  4/4  อัตราจังหวะช้า

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
P Pesante เพซ้านเต (อิตาเลียน) เพซ้านเต
คำอธิบาย

หนักแน่น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
P Progression โปรเกร๊สเชิน (อังกฤษ) โปรเกร๊สเชิน
คำอธิบาย

การดำเนินคอร์ด 

อนุกรมของคอร์ด

การดำเนินไปของคอร์ดในบทบรรเลงซึ่งจะเปลี่ยนจากคอร์ดหนึ่งไปยังอีกคอร์ดหนึ่งต่อเนื่องกันไปโดยอิงอยู่กับทางเดินของทำนองหลัก

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
P Pastoral พ้าสเตอเริล (อังกฤษ) พาสโตรัล
คำอธิบาย

เกี่ยวกับชีวิตชนบท

สังคีตนิพนธ์ประเภทโปรแกรมมิวสิกที่นิพนธ์ขึ้นพรรณนาเรื่องชีวิตชนบท