ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "T" 80 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
T Theory of music ที้ เออรี เอิฟ มิ้วสิก (อังกฤษ) ที้ เออรี เอิฟ มิ้วสิก
คำอธิบาย

ทฤษฎีดนตรี

Music theoryมิ้วสิกที้รี (อังกฤษ)

องค์ความรู้เรื่องหน่วยเสียง ระบบมาตราเสียง  สังคีตลักษณ์ของทำนอง โครงสร้างและวิธีใช้เสียงประสาน วิธีสร้างลีลาสอดประสาน โอกาสการใช้องศาความดังเบาของเสียง และความรู้เรื่องธาตุประกอบอื่นๆที่นำมาใช้ในงานสังคีตนิพนธ์และงานแสดงดนตรี

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
T Triple meter ทริ้พเพิลมี้เทอร (อังกฤษ) ทริ้พเพิลมี้เทอร
คำอธิบาย

อัตราจังหวะสาม

เครื่องหมายประจำจังหวะที่กำหนดให้ 1 ห้องมี 3 จังหวะนับ เครื่องหมายประจำอัตราจังหวะสามมี3 2,34, 38  เป็นต้น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
T Theme and variation ทีมแอนด์แวริเอ๊เชิน (อังกฤษ) ทีมแอนด์แวริเอ๊เชิน
คำอธิบาย

ทำนองเอกหลักและการแปรทาง

เป็นสังคีตนิพนธ์ที่ใช้สังคีตลักษณ์แบบใช้ทำนองเอกหลัก(Themeทีม) ตามด้วยทำนองแปรทาง(Variationแวริเอเชิน) ที่พัฒนาขึ้นมาจากทีมในทันทีทันใดได้หลายๆรอบ ด้วยการเปลี่ยนแปลงทำนอง ลักษณะจังหวะ ลักษณะเสียงประสาน องศาความดังเบาของเสียงหรือสีสันของเสียงในแต่ละรอบ  อาจใช้กับสังคีตนิพนธ์อิสระหรือกับกระบวนแบบต่างๆของสังคีตนิพนธ์ขนาดใหญ่

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
T Technique เทคนี้ค (ฝรั่งเศส) เทคนี้ค
คำอธิบาย

เทคนิควิธีปฏิบัติที่ต้องใช้ทักษะ

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
T Tertian harmony เท้อรเชียนฮ้ารเมนี (อังกฤษ) เท้อรเชียนฮ้ารเมนี
คำอธิบาย

ระบบเสียงประสานแบบทบสาม

เป็นเสียงประสานแบบทั่วไปของดนตรีตะวันตก คือใช้เสียงคู่  3  ร่วมกันเป็นโครงสร้างคอร์ด เช่น คอร์ด C Major  ประกอบด้วยเสียง  C E G  ที่เกิดจากเสียงคู่ 3 จำนวน 2 คู่ คือ C คู่ Eประกอบกับ E คู่ Gซึ่งเป็นคู่ 3 เหมือนกันเป็นต้น