ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "U" 24 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
U Unequal voices อันอี๊ควัลว้อยเซ็ส (อังกฤษ) อันอี๊ควัลว้อยเซ็ส
คำอธิบาย

เสียงไม่สมดุล

เสียงผสมชายหญิงที่ขับร้องไม่สมดุลกัน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
U Unessentialnote อันเอสซั้นเชียล โน้ท / (อังกฤษ) อันเอสซั้นเชียล โน้ท
คำอธิบาย

โน้ตนอกคอร์ด

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
U Unison ยู้นิซัน (อังกฤษ) ยู้นิซัน
คำอธิบาย

คู่1เสียงคู่ 1 เพอร์เฟ็กต์

เสียงระดับเดียวกันใช้เป็นคู่กัน  เช่น C คู่ C / D คู่ D/ F คู่ F /  Bb คู่ Bb  เป็นต้น  มีที่ใช้เช่นในการขับร้องหมู่ที่ให้นักร้องทุกคนขับร้องโน้ตตัวเดียวกันและการบรรเลงที่ให้เครื่องดนตรีทุกชิ้นในวงเล่นโน้ตตัวเดียวกันเป็นต้น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
U Ut supra อุตซู้ปรา (ลาติน) อุตซู้ปรา
คำอธิบาย

เหมือนเดิม

เหมือนข้างต้น   

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
U Urtext edition อู๊รเท็กซ อีดิ๊เชิน (อังกฤษ) อู๊รเท็กซ อีดิ๊เชิน
คำอธิบาย

โน้ตต้นฉบับเดิม

โน้ตที่สังคีตกวีเขียนด้วยลายมือของตนเอง