ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "V" 40 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
V Voices ว้อยซิส (อังกฤษ) ว้อยซิส
คำอธิบาย

เขตช่วงเสียง

ชื่อเรียกเขตช่วงเสียง(Register เรจิสเทอร์) ของนักร้องประสานเสียงลำดับจากเขตช่วงเสียงต่ำขึ้นไปหาเขตช่วงเสียงสูงตามลำดับ คือ  เขตช่วงเสียงเบส เขตช่วงเสียงบาริโทน เขตช่วงเสียงเทเนอร์  เขตช่วงเสียงอัลโตหรือคอนทรัลโต  เขตช่วงเสียงเมซโซโซปราโน และเขตช่วงเสียงโซปราโน

3  เขตช่วงเสียงแรกเป็นเขตช่วงเสียงของของนักร้องชาย อีก 3 เขตช่วงเสียงเป็นเขตช่วงเสียงของนักร้องหญิง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
V Veranderungen เวอร์แอ๊นเดรันเกน (เยอรมัน) เวอร์แอ๊นเดรันเกน
คำอธิบาย

ความหมายเดียวกันกับ  Variation (แวรอเอ๊เชิน)การแปรทาง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
V Virginal เว้อร์จิเนิล (อังกฤษ) เวอร์จินัล
คำอธิบาย

ชื่อเรียกฮาร์ปสิคอร์ดยุคเริ่มต้นเป็นเครื่องคีย์บอร์ดขนาดเล็ก

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
V Variable Do / Movable Do แว้ริเยเบิล โด / มู้ฟเวเบิล โด แว้ริเยเบิล โด / มู้ฟเวเบิล โด
คำอธิบาย

โดแปร

โดเคลื่อนที่

หมายถึงการให้อ่านออกเสียงโน้ตขั้นที่ 1 ซึ่งเรียกว่าขั้นโทนิกของทุกกุญแจเสียง ในโมดเมเจอร์ ว่า “โด” (Do) เสมอเหมือนกันหมด  ไม่ว่าจะอยู่ในกุญแจเสียงใดก็ตามแล้วจึงอ่านเรียงเสียง “เร มี ฟา โซ ลา ที”  ตามลำดับโน้ตอักษรชุดใหม่ที่อยู่ในอนุกรมช่วงคู่ 8 ของกุญแจเสียงนั้นๆแตกต่างจาก Fixed Doฟิกซ์ด โด ซึ่งจะต้องอ่านC ว่า โด / D ว่า เร / E ว่า มี / F ว่า ฟา / G ว่า โซ /A ว่า ลา และB ว่า ที แบบคงที่ไม่ว่าจะเป็นเสียงขั้นที่เท่าใดในอนุกรมเสียงของมาตราเสียงใดก็ตาม

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
V Vibraphone ไว้เบรอโฟน (อังกฤษ) ไวบราโฟน
คำอธิบาย

เครื่องดนตรีในสกุลเครื่องเคาะตีที่ใช้บรรเลงทำนองได้ (Melodic percussion เม้ลเลอดิก เพอร์เคิสเชิน) และอยู่ในกลุ่มอีดิโอโฟน (Idiophone) ทำเสียงด้วยการเคาะตีลูกระนาดที่ทำด้วยท่อโลหะเรียงไว้ในแนวดิ่ง เป็นเสียงสั่นรัว