ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "V" 40 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
V Violin family ไวเยอลิ้นแฟ้มเมอลี (อังกฤษ) ไวเยอลิ้นแฟ้มเมอลี
คำอธิบาย

เครื่องดนตรีสกุลไวโอลิน

เครื่องดนตรีสกุลเครื่องสายใช้สี  มีรูปร่างเหมือนกันทุกประการ  แต่ต่างขนาด จำแนกชื่อเรียกตามขนาดเรียงจากขนาดเล็กไปหาขนาดใหญ่ตามลำดับ คือ1. ไวโอลิ้น2.วีโอ๊ลา3.วีโอลอนเช้ลโล และ4. ดับเบิลเบส

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
V Vamp แว้มพ (อังกฤษ) แว้มพ
คำอธิบาย

  เพลงสั้น

แบบรูปของบทบรรเลงสั้นๆ ที่ใช้ซ้ำๆใช้ประกอบการแสดงโชว์

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
V Vivo วี้โว (อิตาเลียน) วี้โว
คำอธิบาย

อย่างมีชีวิตชีวา

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
V Voice-leading วอยซ์- ลี้ดดิง (อังกฤษ) วอยซ์- ลี้ดดิง
คำอธิบาย

การเขียนโน้ตแยกแนว

ความหมายเดียวกันกับคำว่า Part writing (พาร์ต ไร้ทิง) คือการเขียนโน้ตจำแนกส่วนของการเคลื่อนเสียงจากคอร์ดหนึ่งไปยังอีกคอร์ดหนึ่งให้ทุกส่วนดำเนินไปด้วยความราบรื่นและสัมพันธ์กัน

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
V Viol ไว้โอล (อังกฤษ) ซอไวโอล
คำอธิบาย

ชื่อเรียกเครื่องสายใช้สีมี 6 สาย นิยมใช้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่  16-17  เขียนชื่อย่อว่า  vi