ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "W" 25 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
W Whistle flute วิสเซิลฟลู้ต (อังกฤษ) วิสเซิลฟลู้ต
คำอธิบาย

ขลุ่ย  ที่มีรูเป่าอยู่ด้านปลายเลาเหมือนขลุ่ยไทย

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
W Works เวิรกส (อังกฤษ) เวิรกส
คำอธิบาย

(อยู่ในรูปพหูพจน์)

ชิ้นงานศิลปะ

หมายรวมถึงชิ้นงานศิลปกรรมทุกด้าน เช่นด้านสังคีตนิพนธ์ ด้านกวีนิพนธ์ ด้านจิตรกรรม ด้านวรรณกรรม ด้านประติมากรรม ด้านสถาปัตยกรรม เป็นต้น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
W Wedding march เว้ดดิง มารช (อังกฤษ) เว้ดดิง มารช
คำอธิบาย

เพลงที่นิพนธ์ขึ้นใช้บรรเลงในโบสถ์ประกอบพิธีการเคลื่อนขบวนของคู่บ่าวสาวในพิธีมงคลสมรส

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
W Wurdig เว้อรดีก (เยอรมัน) เว้อรดีก
คำอธิบาย

ด้วยความเคารพ

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
W Whole tone scale โฮลโทนสเกล (อังกฤษ) โฮลโทนสเกล
คำอธิบาย

มาตราเสียงเต็ม

มาตราเสียงที่ 1 ช่วงทบมี  6  เสียงเต็ม  คือทุกคู่เสียงในอนุกรมของมาตราเสียงมีระยะห่างกันเท่ากับ 1 เสียงเต็มทุกคู่  เช่น C D E F#G#A#