ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordผลการค้นหา "W" 25 results

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
W Word painting เวิรดเพ้นทิง (อังกฤษ) เวิรดเพ้นทิง
คำอธิบาย

การรจนา

มี 2 ความหมาย คือ:

  1. การใช้ถ้อยคำในวรรณกรรมบทร้องเป็นเครื่องมือสื่อให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการเห็นภาพ เช่นในแมดริกัล(Madrigalแมดริกัล) ซึ่งเป็นเพลงขับร้องหลายแนวในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance  เรอเนซองซ์ ค.ศ.1450 – 1600) เป็นต้น

การใช้ทำนองดนตรีเป็นเครื่องมือสื่อแทนถ้อยคำ เช่นใช้แนวทำนองที่เคลื่อนที่ลงต่ำสื่อแทนคำว่า “Descending ดิเซ้นดิง” เป็นต้น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
W Walzer วั้ลเซอร (เยอรมัน) วั้ลเซอร
คำอธิบาย

เพลงวอลต์ซจังหวะวอลซ์

กระบวนแบบเต้นรำจังหวะสาม (Triple time ทริปเพิล ทายม์) ที่บันทึกโน้ตเพงหลังเครื่องหมายมีเทอร์ 3 / 4  ซึ่งกำหนดให้มี 3 จังหวะนับต่อห้อง ลงจังหวะหนักที่จังหวะนับแรกของห้องในอัตราความเร็วปานกลางหรืออัตราเร็วกระบวนแบบการเต้นรำมีท่าทางไหวพลิ้วและสง่างาม

      ดูลักษณะจังหวะ (Rhythm  รี้เทิม) ของเพลงวอลต์ซ ตามโน้ต:

สังคีตนิพนธ์เพลงวอลต์ซปรากฏครั้งแรกในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18  โดยพัฒนาขึ้นมาจากกระบวนแบบเต้นรำของชาวเยอรมัน  ชิ้นงานเพลงวอลต์ซชิ้นแรกๆนิพนธ์โดย อันโทน บิอาเบลลี (Anton Biabelli) สังคีตกวีชาวออสเตรีย ในสมัยคลาสสิกต่อสมัยโรแมนติก ( มีชิวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1781 – 1858) ซึ่งเบโทเฟน (Beethoven) สังคีตกวีชาวเยอรมันได้นำรูปแบบ

มานิพนธ์เป็นเพลงขนาดใหญ่แบบแปรทาง (Variation แวริเอเชิน)เมื่อปี ค.ศ. 1823

        สังคีตกวีผู้พัฒนาเพลงวอลต์ซเป็นเพลงเต้นรำรุ่นแรกๆในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 คือ โจเซฟ แลนเนอร์(Joseph Lanner) และโยฮันน์ สเตราส์ ผู้พ่อ (Johann Strauss Senior)สังคีตกวีชาวออสเตรียนในสมัยคลาสสิก (1750 – 1830)และสังคีตกวีผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งเพลงวอลต์ซคือ โยฮันน์ สเตราส์ ผู้ลูก (Johann Strauss Junior) ผู้นิพนธ์เพลงบลู ดานูบ (Blue Danube)อันลือลั่น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
W Works เวิรกส (อังกฤษ) เวิรกส
คำอธิบาย

(อยู่ในรูปพหูพจน์)

ชิ้นงานศิลปะ

หมายรวมถึงชิ้นงานศิลปกรรมทุกด้าน เช่นด้านสังคีตนิพนธ์ ด้านกวีนิพนธ์ ด้านจิตรกรรม ด้านวรรณกรรม ด้านประติมากรรม ด้านสถาปัตยกรรม เป็นต้น

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
W Well tempered เวลเท้มเปิร์ด (อังกฤษ) เวลเท้มเปิร์ด
คำอธิบาย

ความหมายเดียวกัน  Equal  temperamentอีเควิล เท้มเปอเรอเมินต์คือระบบเสียงที่จัดเรียงให้1 ช่วงทบมี  12  ขั้นเสียงที่มีระยะห่างระหว่างคู่เสียงเท่าๆกันทุกคู่  คือคู่ละ 1 ครึ่งเสียง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
W Waldhorn วาลทฮอรน (เยอรมัน) วาลทฮอรน
คำอธิบาย

เขาสัตว์ตามธรรมชาติ