สมัคร/ลงทะเบียน
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  
   Main Menu
     หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     สถานที่จัดงาน
     สมัคร/ลงทะเบียน
     ส่งบทความ
     บทความในวารสารneunic
     สื่อประชาสัมพันธ์
     เว็บบอร์ด
     ติดต่อสอบถาม
 
   NEU
   
    
   
   สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 17 มกราคม 2563

 counter Visits การประชุมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
รูปแบบบทความวิจัย(ภาษาไทย)
รูปแบบบทความวิจัย(ภาษาอังกฤษ)
รูปแบบบทความวิชาการ(ไทย)
รูปแบบบทความวิชาการ(อังกฤษ)
บทความทุกประเภทไม่เกิน 8-12 หน้า
 
   
   เกี่ยวกับงาน

          มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ตระหนักในบทบาทการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพงานวิจัยและเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงความรู้ประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ
          นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกันพร้อมทั้งมุ่งสู่การสร้างองค์ความรู้ผ่านงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติต่อไป 
   **รายละเอียดเพิ่มเติม... >>คลิก

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563
"ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "
   ขอบเขตด้านงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ

   1. ด้านการศึกษา (Education)
   2. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences)
   3. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
   4. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
   5. ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business Administration and Economic)
   6. ด้านเกษตรกรรมและประมง (Agriculture and Fisheries)
   7. International Conference (IC) >>Details click

   **รายละเอียดย่อยแต่ละด้านที่เปิดรับบทความ >>คลิก


 
   ข่าวประชาสัมพันธ์


1 NEUNIC2020 เพิ่มช่องทางการติดต่อผ่าน App LINE 16 พฤษภาคม 2563
2 ให้เจ้าของบทความเข้าตอบแบบสอบถาม 16 พฤษภาคม 2563
3 แจ้งรูปแบบการจัดประชุมวิชาการ กรณีการแพร่ระบาด COVID-19 05 เมษายน 2563
4 ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัย 13 กุมภาพันธ์ 2563
5 International Conference (IC) 08 มกราคม 2563
     แสดงหัวข้อข่าวอื่นๆ...


 
   สื่อประชาสัมพันธ์

การตรวจสอบทางวิชาการ

"บทความจะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ บทความละ 3 ท่าน"
   การชำระเงิน

ค่าลงทะเบียน (รวมกระเป๋าและเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)
  1. สำหรับผู้นำเสนอบทความ
    - 2,500 (ระดับชาติ)
     ถึง 30 มีนาคม 2563 ก่อนเวลา 16.30 น.
 ลงทะเบียนล่วงหน้า วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ราคา 2,000 บาท
-------------------------------------------------------------------------------     - 4,000 บาท (ระดับนานาชาติ)
     ถึง 30 มีนาคม 2563 ก่อนเวลา 16.30 น.
 ลงทะเบียนล่วงหน้า วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ราคา 3,500 บาท
-------------------------------------------------------------------------------   2. สำหรับผู้ลงทะเบียนโดยไม่นำเสนอบทความ 1,000 บาท
-------------------------------------------------------------------------------   ผู้ไม่ประสงค์จะรับเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน
วิธีชำระเงินค่าลงทะเบียน

" โอนเงินมาที่บัญชี : ธนาคารกรุงไทย "
ชื่อบัญชี : กองทุนทั่วไปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่บัญชี : 425-6-02682-7

* ห้ามฝากผ่านตู้ ADM ให้โอนผ่าน ATM, แอปพลิเคชั่นหรือเค้าเตอร์ธนาคารเท่านั้น

แจ้งการชำระเงิน
*** แจ้งการชำระเงิน ค่าส่งบทความ ที่นี่ ***

   


  เอกสารดาวน์โหลด
# ชื่อเอกสาร ประเภทไฟล์ ไฟล์ข้อมูล
   

  บทความในวารสาร NEUNIC

ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 เดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2563 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
   


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959 โทรสาร : 043-226-823     
 การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
สมัคร/ลงทะเบียน
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  
   Main Menu
     หน้าหลัก
     ความเป็นมา
     สถานที่จัดงาน
     สมัคร/ลงทะเบียน
     ส่งบทความ
     บทความในวารสารneunic
     สื่อประชาสัมพันธ์
     เว็บบอร์ด
     ติดต่อสอบถาม
 
   NEU
   
    
   
   สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 17 มกราคม 2563

 counter Visits การประชุมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
รูปแบบบทความวิจัย(ภาษาไทย)
รูปแบบบทความวิจัย(ภาษาอังกฤษ)
รูปแบบบทความวิชาการ(ไทย)
รูปแบบบทความวิชาการ(อังกฤษ)
บทความทุกประเภทไม่เกิน 8-12 หน้า
 
   
   เกี่ยวกับงาน

          มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ตระหนักในบทบาทการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพงานวิจัยและเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงความรู้ประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ
          นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกันพร้อมทั้งมุ่งสู่การสร้างองค์ความรู้ผ่านงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติต่อไป 
   **รายละเอียดเพิ่มเติม... >>คลิก

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563
"ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "
   ขอบเขตด้านงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ

   1. ด้านการศึกษา (Education)
   2. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences)
   3. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
   4. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
   5. ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business Administration and Economic)
   6. ด้านเกษตรกรรมและประมง (Agriculture and Fisheries)
   7. International Conference (IC) >>Details click

   **รายละเอียดย่อยแต่ละด้านที่เปิดรับบทความ >>คลิก


 
   ข่าวประชาสัมพันธ์


Fatal error: Cannot redeclare displaydate() (previously declared in E:\AppServ\www\neunic\function.php:12) in E:\AppServ\www\neunic\function.php on line 24