การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     หน้าหลัก
     บทความในวารสารneunic
 

  บทความในวารสาร NEUNIC


ฉบับ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 เดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2564 กลุ่มสาขา กลุ่มการเกษตรและประมง (AF) | แสดงรายการทั้งหมด...
เอกสารรูปแบบไฟล์ :  
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 AF-00-หน้าคั่นด้านเกษตรกรรมและประมง neunc21
2 AF-01 การเข้าสู่ความเป็นผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในระบบสาธารณโภคี ฝั่งบุญ ชาวหินฟ้า
3 AF-02 การระบุยีนบีตา-อะไมเลสที่เกี่ยวข้องกับการสลายแป้งในผลทุเรียนช่วงสุก ลลิดา แสงผ่อง
4 AF-03 นวัตกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นของเกษตรกรจังหวัดพะเยา กมลทิพย์ สอนศิริ
5 AF-04 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่จากน้ำมะพร้าวออร์แกนิคผสมผลไม้ท้องถิ่นเพื่อคนรักสุขภาพ กิติยา สุเหม
6 AF-05 ผลของน้ำมะขามต่อการยับยั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและจุลินทรีย์ ในระหว่างการเก็บรักษาของหัวปลี ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล
7 AF-รวมบทความด้านเกษตรกรรมและประมง neunc21
สามารถดาว์นโหลดในรูปแบบไฟล์ :  
 


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959-61 โทรสาร : 043-226-823