การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     หน้าหลัก
     บทความในวารสารneunic
 

  บทความในวารสาร NEUNIC


ฉบับ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 เดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2564 กลุ่มสาขา กลุ่มบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (BE) | แสดงรายการทั้งหมด...
เอกสารรูปแบบไฟล์ :  
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 BE-00-หน้าคั่นด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์(1117) neunc21
2 BE-01 แนวทางการจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จิตตราภรณ์ พรมปาน
3 BE-02 ปัจจัยความเชื่อและทัศนคติเกี่ยวกับการทำสีเล็บส่งผลต่อพฤติกรรมการทำเล็บแฟชั่นของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี สวรส ทับทิมสุข
4 BE-03 ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการจัดการสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บัญฑิต ไวว่อง
5 BE-04 ปัจจัยสำเร็จของการจำนองแบบย้อนกลับ: นวัตกรรมทางการเงินด้านสินเชื่อบ้านสำหรับผู้สูงอายุในลักษณะการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน วุธพงษ์ ลาภเจริญ
6 BE-05 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ อัญญภรณ์ พงค์จันทร์เขียว
7 BE-06 อุตสาหกรรมวัฒนธรรมภายใต้ความศรัทธาจนนำไปสู่การเป็นสินค้า กรณีศึกษาการรำหมู่บวงสรวง กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี อภิโชติ ชมพล
8 BE-07 ความรู้ความเข้าใจการเสียภาษีของผู้เสียภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี วนิดา ณ ลำพูน
9 BE-08 กลยุทธ์การสอนที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตวิทยาลัยพิชญบัณฑิต นิติกรณ์ จันทรสุริยะศักดิ์
10 BE-09 ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีในสำนักงานบัญชีคุณภาพที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การหักภาษี ณ ที่จ่าย e-Withholding Tax ดวงฤดี อู๋
11 BE-10 ความรู้ความเข้าใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสืบสานผ้าทอมือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ณัฐริดา ขั้วกลาง
12 BE-11 นวัตกรรมการตลาดของธุรกิจร้านกาแฟในยุค New Normal เขมิกา สอนสมนึก
13 BE-12 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม บริบท การประปานครหลวง พิชชาภา ตันเทียว
14 BE-13 ความเต็มใจจ่ายในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาสถานีวิจัยดอยปุย วริศรา จำปา
15 BE-14 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยในช่วงการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส 2019 กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชย์ไทย กัญญาณัท มีชัย
16 BE-15 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนและการประเมินโครงการลงทุนของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองในจังหวัดเพชรบุรี กานต์กนก ผุดวัฒน์
17 BE-16 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ในเขตชุมชน บ้านหนองบัวน้อย ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สุมิตรา ไอยรา
18 BE-17 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย จันจิรา บุญพิทักษ์
19 BE-18 ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยงกับความสำเร็จในการทำงานของบริษัทจัดนำเที่ยวในประเทศไทยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กาญจณา คำใส
20 BE-19 การตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงลำดับชั้น(AHP) กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี นฤมล รุ่งเรือง
21 BE-20 ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพกับความสำเร็จในการทำงานของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร สุพัตรา เฮงเจริญ
22 BE-21 คุณลักษณะของนักศึกษาบัญชีที่พึงประสงค์ต่อสมรรถนะการฝึกปฏิบัติงานของสถานประกอบการ ภัทธีญาภรณ์ โยนลอย
23 BE-22 การศึกษาความพร้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีในรูปแบบวิถีใหม่ ฉัตรสุดา แป้นเพชร
24 BE-23 การจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าโดยใช้วิธีเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด: กรณีศึกษา การขนส่งแก๊ส LPG แบบบรรจุถัง สุรัญญา สบู่หอม
25 BE-24 การจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
26 BE-25 ซึรุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ต้นแบบเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ธีรารัตน์ อำนาจเจริญ
27 BE-26 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการแอพพลิเคชันแกร็บฟู้ด (Grabfood) ของชุมชนค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รุ่งนภา กิตติลาภ
28 BE-27 การศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ขนิษฐา ทองเชื้อ
29 BE-28 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวช่วงควบคุมสถานการณ์โควิด ณ วัดป่าธรรมอุทยาน จังหวัดขอนแก่น ดาริกาญจน์ วิชาเดช
30 BE-29 การศึกษาความพึงพอใจต่อช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดร้อย แก่น สาร สินธุ์ ชัชวาลย์ ศรีมนตรี
31 BE-30 ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยพิชญบัณฑิตที่มีต่อผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 มณีวรรณ ศรีปาน
32 BE-31 อิทธิพลความพึงพอใจที่มีต่อประสิทธิผลการทำงานของผู้ทำบัญชีในเขตจังหวัดนครราชสีมา นารีรัตน์ เทศสูงเนิน
33 BE-32 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ยุพดี ทองโคตร
34 BE-รวมบทความด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ neunc21
สามารถดาว์นโหลดในรูปแบบไฟล์ :  
 


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959-61 โทรสาร : 043-226-823