การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     หน้าหลัก
     บทความในวารสารneunic
 

  บทความในวารสาร NEUNIC


ฉบับ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 เดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2564 กลุ่มสาขา กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HSS) | แสดงรายการทั้งหมด...
เอกสารรูปแบบไฟล์ :  
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 HSS-00-หน้าคั่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ neunc21
2 HSS-01 ความเหลื่อมล้ำในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ จิรนันท์ ไชยบุปผา
3 HSS-02 ความเหลื่อมล้ำของสิทธิสวัสดิการภาครัฐในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชน ชลีรัตน์ มเหสักขกุล
4 HSS-03 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา บ้านหนองตาใกล้ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สุรชัย ชูคง
5 HSS-04 คุณค่าห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กันยกานต์ ปัญญายืน
6 HSS-05 ความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีต่อการให้บริการ งานวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม วรวรรษ บวรภัทรจาริน
7 HSS-06 ข้อพิจารณาถึงสิทธิในการรับมรดกแทนที่ของบุตรที่เกิดโดยอาศัยพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดย อาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ริญญาภัทร์ ณ สงขลา
8 HSS-07 ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ศรายุทธ อินตะนัย
9 HSS-08 ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศในการนำกลยุทธ์การตลาด มาใช้ในการจัดบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัย ชญาภา อินทรัตน์
10 HSS-09 การพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศเกี่ยวกับผลงาน ของบริษัทพาบุญมา ครีเอทีฟ โซลูชั่นส์ จำกัด จตุรงค์ จิตติยพล
11 HSS-010 The Significance of World Englishes Pairote Bennui
12 HSS-รวมบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ neunc21
สามารถดาว์นโหลดในรูปแบบไฟล์ :  
 


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959-61 โทรสาร : 043-226-823