การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     หน้าหลัก
     บทความในวารสารneunic
 

  บทความในวารสาร NEUNIC


ฉบับ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 เดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2564 กลุ่มสาขา กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ST) | แสดงรายการทั้งหมด...
เอกสารรูปแบบไฟล์ :  
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 ST-00-หน้าคั่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี neunc21
2 ST-01 การยอมรับการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน PartyHaan วราภรณ์ ฉัตรเจริญมิตร
3 ST-02 การเชื่อมต่อสายไฟฟ้า THW-A ในระบบสายส่ง ด้วยบล็อกขันพีจีคอนเน็คเตอร์ แบบ 2 หัว จิรวัฒน์ ตั้งวันเจริญ
4 ST-03 การทดสอบและประเมินผลปัจจัยของใบมีดสับแบบไฮสปีดที่เหมาะสมสำหรับสับหญ้าเนเปียร์เพื่อผลิตอาหารสัตว์ ชัยณรงค์ หล่มช่างคำ
5 ST-04 การวิเคราะห์การใช้พลังงานจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์สำหรับโฮมออฟฟิต ชูกฤต องคานนท์
6 ST-05 การยอมรับ CONNECTED SMART CAR ของคน Generation Y พรพรรณพรม หล่อเลิศประดิษฐ์
7 ST-06 การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนรายเดือนในจังหวัดอุบลราชธานี กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์
8 ST-07 สมบัติของเส้นใยเซลลูโลสจากกากมันสำปะหลังและการประยุกต์ใช้ในฟิล์มเวย์โปรตีนไอโซเลต น้ำฝน สามสาลี
9 ST-08 ผลกระทบของแกลบที่มีผลต่อคุณสมบัติของอิฐดินลมหอบขอนแก่น วีระวัฒน์ วรรณกุล
10 ST-09 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านโมเดลธุรกิจของร้านกาแฟ ในสถานีบริการน้ำมัน อานนท์ รุ่งเรืองศักดิ์
11 ST-10 คุณสมบัติเบื้องต้นของคอนกรีตบล็อคมวลเบาจีโอโพลิเมอร์ที่มีเศษคอนกรีตมวลเบาเป็นส่วนผสม ไพฑูรย์ นาแซง
12 ST-11 กล่องรับจดหมายแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์โดยใช้พลังงานโซล่าเซลล์ จิรวัฒน์ ตั้งวันเจริญ
13 ST-12 การพัฒนาชุดทดลองวงจรมัลติมิเตอร์ สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยพิชญบัณฑิต จังหวัดหนองบัวลำภู สัจพันธ์ จริงมาก
14 ST-13 การจำลองและคำนวณเส้นทางอพยพหนีไฟของโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์ ภูษิตา ตันติวราชัย
15 ST-14 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากผลอ่อนระยะต้นของทุเรียน (Durio zibethinus Linn.) พุทธมาศ ผิวล่อง
16 ST-15 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง “พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และการสะกดคำในภาษาไทย” ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เ ราชสีห์ ศรีเสน่ห์
17 ST-16 การศึกษาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร ปวีณา จันทร์ลา
18 ST-17 การประเมินปริมาณน้ำท่าในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำพองตอนบน กิ่งเก้า พรหมโคตร
19 ST-รวมบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี neunc21
สามารถดาว์นโหลดในรูปแบบไฟล์ :  
 


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959-61 โทรสาร : 043-226-823