การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     หน้าหลัก
     บทความในวารสารneunic
 

  บทความในวารสาร NEUNIC


ฉบับ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 เดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2564 กลุ่มสาขา กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS) | แสดงรายการทั้งหมด...
เอกสารรูปแบบไฟล์ :  
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 HS-00-หน้าคั่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ neunc21
2 HS-01 การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ และความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในโครงการลดหวานมันเค็มเติมเต็มด้วยผักผลไม้ สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์
3 HS-02 การปรับพฤติกรรมลดหวานมันเค็มเติมเต็มด้วยผักผลไม้โดยกลไกแกนนำสภาเด็กและเยาวชน สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์
4 HS-03 การปรับพฤติกรรมบริโภคลดหวานมันเค็มเติมเต็มด้วยผักผลไม้ : เทศบาลแหลมฉบัง สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์
5 HS-04 ประสิทธิผลของการผนึกหลุมและร่องฟันที่ระยะเวลา 3 เดือนและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการผนึกหลุมและร่องฟัน กัญจน์ โภคาวัฒนา
6 HS-05 การศึกษาตำแหน่งของหลอดเลือด internal thoracic ในศพดองคนไทย เพื่อใช้อ้างอิงในการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมขึ้นใหม่ด้วยเนื้อเยื่อตนเอง จุฑาพร แสนป้อ
7 HS-06 ความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา พฤมล น้อยนรินทร์
8 HS-07 พฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ อภิญญา แฉล้มชาติ
9 HS-08 รูปแบบการเรียนรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อความเข้าใจและความพึงพอใจของพนักงาน ณ บริษัทแห่งหนึ่ง อุษาวดี ไพราม
10 HS-09 ผลของการพยาบาลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันต่อความผาสุกในผู้สูงอายุ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับยาเคมีบำบัด: การศึกษานำร่อง กรองทอง แสงสว่าง
11 HS-10 ความรู้ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จังหวัดอุดรธานี สุพัตรา บุตราช
12 HS-11 ความหยาบผิว และ ความแข็งผิวของวัสดุอุดสีเหมือนฟันสามชนิด ก่อนและหลังจากการแปรง โดยเครื่องแปรงฟันจำลอง วรวิทย์ สกุลไทย
13 HS-12 พฤติกรรมการบริโภคอาหารหลังออกกำลังกายที่เสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในกลุ่มผู้เต้นแอโรบิค ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี คมสัน อยู่เย็น
14 HS-13 ผลของชนิดสารเคลือบผิวต่อสมบัติของกลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ความหนืดสูงเมื่อทดสอบในสารละลายกรด บุรฉัตร เรืองดิษฐ์
15 HS-14 ระดับความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของบุคลากรในโรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นิตยา ศรีวิชา
16 HS-รวมบทความด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ neunc21
สามารถดาว์นโหลดในรูปแบบไฟล์ :  
 


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959-61 โทรสาร : 043-226-823