การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     หน้าหลัก
     บทความในวารสารneunic
 

  บทความในวารสาร NEUNIC


ฉบับ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 เดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2564 กลุ่มสาขา กลุ่มการศึกษา (ED) | แสดงรายการทั้งหมด...
เอกสารรูปแบบไฟล์ :  
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 ED-00-หน้าคั่นด้านการศึกษา neunc21
2 ED-01 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านองค์ความรู้จากการเรียนการสอนวิชาการออกแบบสื่อ 4 มิติ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ นิจจัง พันธะพจน์
3 ED-02 ผลของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานที่มีต่อการกำกับตนเองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มณฑาทิพย์ ศรีขาว
4 ED-03องค์ประกอบสมรรถนะครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดวงฤทัย วงค์สิงห์
5 ED-04 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ส่งเสริมการคิดเชิงระบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วีรินทร์ภัทร พันพิพิธ
6 ED-05 องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอกลักษณ์ เพียสา
7 ED-06องค์ประกอบสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ชานนทร์ สุภายอง
8 ED-07 นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานทางการตลาดดิจิทัล ณัฐกานต์ สังขะทรัพย์
9 ED-08 องค์ประกอบสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พัชรินทร์ คณานันท์
10 ED-09 รูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ วัชราพร เกษโสภา
11 ED-10 รูปแบบการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีประสิทธิผล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เชิดศักดิ์ เกษโสภา
12 ED-11 วาทกรรมความเป็นครูไทยในบทเพลงประกอบพิธีไหว้ครูในสถาบันผลิตครู ธนัชพร ฉันทาภิสิทธิ์
13 ED-12 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ปริวัฒน์ เจริญฤทธิ์
14 ED-13 รายงานการประเมินโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โชคชัย จันทะโสตถิ์
15 ED-14 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลใหม่ปัญญานุสรณ์ค้อวัง วรรษิษฐา อัครธนยวมนต์
16 ED-16 กลยุทธ์การนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม 4 ฝ่ายเพื่อยกระดับการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์พลเมืองดิจิทัล ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชัยวารี สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตำบลชัยวารี เฉลิมชัย ฐานไชยยิ่ง
17 ED-17 การพัฒนาทักษะชีวิตและงานอาชีพตามกระบวนการ PLC ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กิจกรรม ค่ายการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บุศราวัลย์ ชูภักดี
18 ED-18 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบัติงานกัดฟันเฟืองตรงด้วยเครื่องกลึง สุนี ตู่สาลา
19 ED-19 การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ GI เชื่อมโยงกับแนวคิดสะเต็มศึกษา รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มะณีรัตน์ รักเพื่อน
20 ED-20 การพัฒนาหลักสูตรการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษตามกระบวนการที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส สิทธิศักดิ์ ผาลี
21 ED-21 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ชนัญชิดา ตะเพ็ชร
22 ED-22 ความคิดสร้างสรรค์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน วิรินันศิริ บำรุง
23 ED-23 การพัฒนาชุดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้จำนวนกับตัวเลข สำหรับเด็กอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 ณัฐภัสสร ภูหลวง
24 ED-24 ผลการพัฒนาความสามารถในการจดจำสิ่งของและภาพของเด็กอนุบาล 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมเกการศึกษา โรงเรียนฉันทนาวัณรถ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 กษมาวรรณ์ กาญจนากาศ
25 ED-25 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา ส่งพงศ์ บงแก้ว
26 ED-26 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณัฐวัฒน์ ขันขวา
27 ED-27 การสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นาฏยา ชนะเทพา
28 ED-28 การศึกษาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ฐานิดา เสน่ดี
29 ED-29 การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กลวิธีการสอนแบบในระบบเวลาจริง (Real-Time System) ด้วยเทคโนโลยีบนเว็บ เรวดี แสงพรหม
30 ED-30 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานการเรียนการสอนแบบสืบเสาะค้นหาความรู้กับสะเต็มศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐานและ Micro : bit วิชา วิทยาการคำนวณ เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นม ไพลิน สิงห์บุตร
31 ED-31 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี บุษกร ประวะโข
32 ED-32 การจัดการเรียนรู้รูปแบบ CIPPA เสริมด้วยผังกราฟิก เพื่อส่งเสริมความเข้าใจมโนมติชีวิตพืชและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บุษบง กาบิล
33 ED-33 การพัฒนารูปแบบเหตุผลทางคุณธรรมและทักษะการคิดวิเคราะห์ พลเมืองดิจิทัล ในศตวรรษที่ 21 ด้วยแนวทางการปลูกฝังคุณธรรม รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม พรทิพา สิติณาจักร
34 ED-34 กลยุทธ์กระบวนการ 6 ขั้น เพื่อส่งเสริมครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ธวัชชัย เกิ้นโนนกอก
35 ED-35 กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ชัยรัตน์ เจริญสุข
36 ED-36 การศึกษาตัวแทนความคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบจำลองเป็นฐานร่วมกับภาพเคลื่อนไหวระดับอนุภาค ภาณุพงศ์ อุณชาติ
37 ED-37 ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ฐิติกฤตา ภิภัทราพัชร
38 ED-38 การศึกษากระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ที่มีต่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พรหมรินทร์ นรินทร์รัมย์
39 ED-39 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การจัดการในอุตสาหกรรมอบชุบโลหะด้วยความร้อน กนกวรรณ ควรสนิท
40 ED-40 ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เสริมด้วยเทคนิคการใช้คำถาม ต่อความเข้าใจมโนมติการรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สุรีย์ฉาย ซำบุญมี
41 ED-41 สภาพและแนวทางพัฒนาการบริหารงบประมาณโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปัณฑิตา นาคสร้อย
42 ED-42 การศึกษาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ยุทธวิธี STAR เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เหิมหาญ เสนามนตรี
43 ED-43 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรทางการศึกษาตามแผนกลยุทธ์ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย Pedare Model Nkwr S สุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์
44 ED-44 ผลของกลวิธี DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity) ต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธนัชชา ภิวัฒนศิริ
45 ED-45 ข้อเสนอเชิงนโยบายการประเมินผลการเรียนในระดับอุดมศึกษาขั้นปริญญาตรี กิตติศักดิ์ ดียา
46 ED-46 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ทศพร จันศรี
47 ED-47 ความเข้าใจมโนทัศน์การแยกสาร และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เสริมด้วยเทคนิคทำนาย-สังเกต-อธิบาย ลลิตา พิลาล้อม
48 ED-48 การพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันจากสื่อโซเซียลมีเดียตามหลักแนวคิดอยู่อย่างพอเพียงบนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนอ เทวฤทธิ์ เรืองชัยภูมิ
49 ED-49 การส่งเสริมความเข้าใจมโนทัศน์พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ เสริมด้วยตัวแทนความคิดที่หลากหลาย ประภากร พาลโนรี
50 ED-50 ความเข้าใจมโนทัศน์ความหลากหลายของพืชและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของ Stepan เสริมด้วยบันทึกการเรียนรู้ นิตยา สัมพุทธ
51 ED-51 ความเข้าใจมโนทัศน์หินและทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้โดยใช้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม พรรณราย เยาวเลิศ
52 ED-52 ความเข้าใจมโนมติแรงลัพธ์และแรงเสียดทานและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการเรียนรู้แบบ ทำนาย-สังเกต-อธิบาย เสริมด้วยโปรแกรมจำลอง ภัทรา ทาวิโรจน์
53 ED-53 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเครือพิชญ ปุญชรัสมิ์ ยางนอก
54 ED-54 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พันทิวา เหล่าสมบัติ
55 ED-55 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกับเกมกระดาษที่ส่งเสริม ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4: กรณีศึกษา สำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ อมรรัตน์ จุลนีย์
56 ED-56 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ลักขณา ครุดอุทา
57 ED-57 การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ตามเกณฑ์มาตรฐานห อนุรักษ์ นวพรไพศาล
58 ED-รวมบทความด้านการศึกษา neunc21
สามารถดาว์นโหลดในรูปแบบไฟล์ :  
 


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959-61 โทรสาร : 043-226-823