การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
   Main Menu
     หน้าหลัก
     บทความในวารสารneunic
 

  บทความในวารสาร NEUNIC


ฉบับ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 เดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2564 กลุ่มสาขา รายละเอียดภายใน Proceedings NEUNC2021 | แสดงรายการทั้งหมด...
เอกสารรูปแบบไฟล์ :  
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 12-โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 neunc2021
2 13-รายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ neunc2021
3 14-รวมบทความงานวิจัยระดับชาติ neunc2021
4 21-ภาคผนวก neunc2021
5 22-ภาคผนวก ก ตารางการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน neunc2021
6 22-ภาคผนวก ก ตารางการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน-01 neunc2021
7 22-ภาคผนวก ก ตารางการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน-02 neunc2021
8 23-ภาคผนวก ข รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ neunc2021
9 24-ภาคผนวก ค รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ neunc2021
10 24-ภาคผนวก ค รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ-01 neunc2021
11 24-ภาคผนวก ค รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ-02 neunc2021
12 25-ภาคผนวก ง รายชื่อสถาบันร่วมจัดงาน neunc2021
13 26-ภาคผนวก จ รายชื่อกองบรรณาธิการ neunc2021
14 27-ภาคผนวก ฉ คณะผู้จัดทำ neunc2021
15 28-มหาวิทยาลัย neunc2021
16 29-NEUNC2021-ปกหลัง neunc2021
สามารถดาว์นโหลดในรูปแบบไฟล์ :  
 


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000    
โทร : 043-222-959-61 โทรสาร : 043-226-823