คู่มือการใช้งานเบื้องต้น
ลืมรหัสเข้าใช้งานระบบ : ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 043-222-959-61 , 043-226-823

พบปัญหาการใช้งานระบบ : ติดต่อสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-222959-60 ต่อ 135