ค้นหา ( ชื่อ หรือ นามสกุล) :

รายชื่อบุคลากรทั้งหมด
จำนวนบุคลากร 176 คน

ลำดับ
ชื่อ-สกุลตำแหน่งสังกัด
1.นางสาวพิมพ์ ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย)เจ้าหน้าที่ประจำสำนักอธิการบดีสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผศ.พรพิมล ชูสอนอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ชูสอนอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
4.นายวิชาญ ศรีสุวรรณ์อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดร.อำนวย สังข์ช่วยอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6.นายรังสรรค์ ลุนบงอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
7.นายไกรสร เดชสิมมาอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
8. รองศาสตราจารย์นายสุคนธ์ อาจฤทธิ์อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
9.นางสาวดุจเดือน ไชยพิชิตอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ คุณะโคตรอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
11.นายไพรินทร์ วงค์ศรีเทพอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
12.นายวีรชัย แผ่นอุไรอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
13.นายเจริญ เบ้าทองอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
14.ธนกร ศิรมงคลกานต์อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
15.ว่าที่ร้อยตรี ดร.โกวิทย์ แสนพงษ์ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
16.นางสาวสุนิตสา โขนสันเทียะเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
17.นาย ศราวุธ รัตนวงษ์อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
18.นายพงษ์พันธ์หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์
19.ดร.วานิช ประเสริฐพรคณบดีคณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์
20.นายศรีสวัสดิ์ วรจักร์อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
21.ดร.พิพัฒน์ ดุรงค์ดำรงชัยหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
22.สุวิทย์ แพงมาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
23.นางมณีจันทร์ ยืนคงอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
24.รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลาด จันทรสมบัติอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
25.นายศุกรินทร์ คำสุวรรณคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
26.นางสาวอภิญญา ประยูรชาญเจ้าหน้าที่ประจำสำนักอธิการบดีสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
27.นายกิตติพงษ์ ตั้งใจอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
28.นายวีระวัฒน์ วรรณกุลอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
29.นางอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
30.นายอำนาจ ศรีตระกูลอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
31.นางสาววัชโรบล โกศลวิทยานันต์อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
32.อภิชาติ ทิมา เจ้าหน้าที่ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
33.Banjobอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
34.นางสาววิยดา พันธ์โนเจ้าหน้าที่ประจำสำนักประกันคุณภาพสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
35.นายธีรพงศ์ น้อยคูณเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
36.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนติ ศรีหานูอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
37.ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
38.ว่าที่ร้อนตรี อิสรพงศ์ คงคาชาติเจ้าหน้าที่ประจำสำนักอธิการบดีสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
39.ผศ.ดร.พจ ตู้พจอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
40.นาย พิเชฐ มีสัจจ์อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
41.ดร.บุญเพ็ง สิทธิวงษาอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
42.นายวิฑูรย์ วีรศิลป์อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
43.นายนรา สมบูรณ์อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
44.สุรีย์ลักษณ์ รักษาเคนเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายวิชาการสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
45.นางสาว มาลัยรัด วันแก้วเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
46.รัฐพงษ์ โป้เคนอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
47.อารดา ชัยเสนาประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
48.ลักขณา อินทร์บึงอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
49.อาคม อึ่งพวงอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
50.ประกรณ์ชัย พลรัตนศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์
51.นายพงษ์เมธี ไชยศรีหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
52.นางสาวเพชรรัตน์ ลือสันเทียะเจ้าหน้าที่ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
53.นายชัยพร อัดโดดดรอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
54.พันธวุธ จันทรมงคลอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
55.ดร.ศศิรดา แพงไทยอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
56.ศิริพัฒน์ ศรีจันทร์อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
57.นายธวัช ทะเพชรหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
58.ทองปาน ปริวัตรอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
59.นางสาวดากาญ์นดา อรัญมาลาอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
60.นายเสกสันต์ ศรีบุญเรือง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักกิจการนักศึกษาสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
61.นายสัญญารัก จันทรอุดรอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
62.ศรุตยา สุขเดชอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
63.นายอภิยุทธการ ฮามพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักกิจการนักศึกษาสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
64.สิปปกร พงศ์เดโชธนบดีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
65.นางวรรณวรางค์ ศุทธชัยอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
66.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
67.ดารณี เกตุชมภูหัวหน้าสาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจ
68.สุวรรณี ฮามพิทักษ์เจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
69.นิตยา ไหวดีอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
70.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์จรรยา วิระกุลผู้อำนวยการสำนักแผนและพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ
71.มาลีรัตน์ สาผิวอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
72.ลักขโณ ยอดแคล้วอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
73.นงนุช ไชยผาสุขอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
74.มาลีรัตน์ สาผิวอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
75.นายชูพงษ์ พันธุ์แดงหัวหน้าสาขาวิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจ
76.สรัล เลาหพันธ์อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
77.วิภาภรณ์ ศรีหาธาตุอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
78.ภัทรภร กินิพันธ์อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
79.วรินทร์ ไทยรักษ์อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
80.มัลลิกา เจแคนอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
81.นภัสวรรณ ดาทุมมาอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
82.สัมฤทธิ์ ศิริคะเณรัตน์อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
83.ดร.นิยดา เปี่ยมพืชนะประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์
84.นางสาวดาริกาญจน์ วิชาเดชอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
85.รจชงค์ ซ้ายบุรีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักคลังและงบประมาณสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
86.บันเฉย ศรีแก้วอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
87.นายไพโรจน์ บริบูรณ์อาจารย์สำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
88.ประกายรัตน์ ใจเที่ยงเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
89.ยุวภา เกตุแก้วเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
90.สุกฤตา วงศ์ภาคำเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
91.ดร.กิตติศักดิ์ ดียาอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
92.ศุภิกา ประเสริฐพรรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
93. นางสาวปัณชิกา ลับเหลี่ยมอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
94.พรหมชัย สุพรรณรองผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
95.อาจารย์สุศิษฏิ์ ศรีแก้วอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
96.สุมิตรา ไอยราอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
97.ศรีสมพร โคตะคำอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
98.ขนิษฐา ทองเชื้ออาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
99.ลัดดา เชียงนางามอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
100.จิราภรณ์ ตอนทองเจ้าหน้าที่ประจำสำนักอธิการบดีสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
101.นายไพฑูรย์ บุตรวงษ์ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักกิจการนักศึกษาสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
102.นางปิยรัตน์ เที่ยงภักกดิ์อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
103.นางอัญชลี ชัยรัชตกุลอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
104.นายกฤษณะ มูลมีอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
105.ดร.ธีรภัทร โคตรบรรเทาอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
106.รุ่งรัตน์ ธรรมทองอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
107.ดร.จริยา ปันทวังกูรอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
108.ดร.ถวิล ลดาวัลย์อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
109.นางสุชาดา ลดาวัลย์อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
110.ทตมัล แสงสว่างอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
111.ดร.รุ่งนภา กิตติลาภอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
112.ดร.รัชดา ภักดียิ่งอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
113.อุมาวรรณ วาทกิจอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
114.ฐิตารีย์ ดุรงค์ดำรงชัยอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
115.วิไลวรรณ พานสมันเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายวิชาการสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
116.นายไพทูลย์ ภูโยฮาต เจ้าหน้าที่ประจำสำนักกิจการนักศึกษาสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
117.คุณาธิป รวิวรรณอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
118.น.ส.อารยา อินทรทัศน์รองผู้อำนวยการสำนักคลังและงบประมาณสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
119.พลวัชร์ จันทรมงคลอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
120.พงษ์พันธ์ แทนเกษมอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
121.นายชนพัฒน์ ช่วยครุฑอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
122.ดร.อนุชาติ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
123.ชัยชาญ ยุวนะศิริอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
124. ฌัชฌานันท์ นิติวัฒนะ
125.ไพฑูรย์ นาแซงอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
126.รัชนิวรรณ อนุตระกูลชัยประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)คณะศึกษาศาสตร์
127. นางสาวกัลยา ใหม่โพธิ์กลาง
128.นายสมมาศ สมใจนึกรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจ
129.อัจฉริยะ วงษ์คำซาวอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
130.จงจิต เค้าสิมหัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะศึกษาศาสตร์
131.ศิวาพร กิตติลาภเจ้าหน้าที่ประจำสำนักแผนและพัฒนาสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
132.นายวีระชัย อุ่นผางเจ้าหน้าที่ประจำสำนักคลังและงบประมาณสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
133.น.ส.สิริรัตน์ฎา ธีระวัชรานนท์เจ้าหน้าที่ประจำสำนักคลังและงบประมาณสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
134.วรวุธ ฐาปนาพงษ์ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักกิจการนักศึกษาสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
135.นางสาวณิชากร อินทรนารมย์เจ้าหน้าที่ประจำสำนักคลังและงบประมาณสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
136.นางสาวกนกวรรณ พรมกันเจ้าหน้าที่ประจำสำนักคลังและงบประมาณสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
137.ภูษณดา สมบัติสกุลกิจผู้อำนวยการสำนักคลังและงบประมาณสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
138.ประภาพร สมภักดีอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
139.พรปาลิน ไชยโสดาอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
140.ณัจภ์สราภร ศรีหาพันธ์รูปเจ้าหน้าที่ประจำสำนักทะเบียนและประมวลผลสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
141.นุชธิดา โยลัยเจ้าหน้าที่ประจำคณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์
142.ณัชชาภัทร เวียงแสงเจ้าหน้าที่ประจำสำนักทะเบียนและประมวลผลสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
143.นภัสสรณ์ หาญวงษาเจ้าหน้าที่ประจำสำนักทะเบียนและประมวลผลสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
144.อมรฤทัย ภูสนามหัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
145.ภคพร จันทร์เพ็งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักอธิการบดีสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
146.ดร.นีรนาท เสนาจันทร์ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ
147.ธนพรรณ ทองโพธิ์ใหญ่อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
148.นายอนุชา ดีผางอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
149.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล อริยพิมพ์คณบดีคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
150.นายเกียรติปพัฒน์ จันศรีษรเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
151.นิติคม อริยพิมพ์อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
152.ดร.ปิยะณัฐ ถุนพุทธดมอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
153.ศุภกร ใหม่คามิอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
154.น.ส.หทัยวรรณ ธัญญพาณิชย์อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
155.ปุณญารัตน์ เอนกนวลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
156.อรวรรณ ปริวัตรอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
157.พิชัย ระเวงวันอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
158.ปาณิสรา ทองทำมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
159. นางสาวเยาวลักษณ์ ชมนาวังอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
160.สุปวีณา หลักทรัพย์อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
161.จันทรัช เมืองผุยเจ้าหน้าที่ธุรการคณะบริหารธุรกิจ
162.วรวิทย์ โพธิ์จันทร์อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
163.นายจตุรงค์ จิตติยพลอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
164.นายพรสวรรค์ ชัยมีแรงอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
165.พรนารี บำรุงภักดิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
166.กชพร ท้าวกลางอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
167.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
168.นางสาวปิยธิดา ศรีพลอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
169.สุมิตตา จันทร์ขำผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
170.แสงเดือน คงนาวังอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
171.แสงสุรีย์ ดวงคำน้อยอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
172.แสงดาว คงนาวังอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
173.จิรวัฒน์ กิติพิเชฐสรรค์อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
174.วิราณี สุขทรัพย์อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
175.อลงกรณ์ สุขวันเจ้าหน้าที่ประจำคณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์
176.นายจารุกิตติ์ สายสิงห์อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์