ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

จำนวน  25 คน

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งสังกัด
1.ว่าที่ร้อยตรี ดร.โกวิทย์ แสนพงษ์ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
2.นายพงษ์พันธ์หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์
3.ดร.วานิช ประเสริฐพรคณบดีคณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์
4.ดร.พิพัฒน์ ดุรงค์ดำรงชัยหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
5.สุวิทย์ แพงมาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
6.นายศุกรินทร์ คำสุวรรณคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
7.ประกรณ์ชัย พลรัตนศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์
8.นายพงษ์เมธี ไชยศรีหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
9.นายธวัช ทะเพชรหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
11.ดารณี เกตุชมภูหัวหน้าสาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจ
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์จรรยา วิระกุลผู้อำนวยการสำนักแผนและพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ
13.นายชูพงษ์ พันธุ์แดงหัวหน้าสาขาวิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจ
14.ดร.นิยดา เปี่ยมพืชนะประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์
15.ศุภิกา ประเสริฐพรรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
16.พรหมชัย สุพรรณรองผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
17.น.ส.อารยา อินทรทัศน์รองผู้อำนวยการสำนักคลังและงบประมาณสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
18.รัชนิวรรณ อนุตระกูลชัยประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)คณะศึกษาศาสตร์
19.นายสมมาศ สมใจนึกรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจ
20.จงจิต เค้าสิมหัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะศึกษาศาสตร์
21.ภูษณดา สมบัติสกุลกิจผู้อำนวยการสำนักคลังและงบประมาณสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
22.อมรฤทัย ภูสนามหัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
23.ดร.นีรนาท เสนาจันทร์ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ
24.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล อริยพิมพ์คณบดีคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
25.สุมิตตา จันทร์ขำผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ