คณะบริหารธุรกิจ

จำนวน  40 คน

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งสังกัด
1.นางมณีจันทร์ ยืนคงอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
2.นางสาววัชโรบล โกศลวิทยานันต์อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
3.ศิริพัฒน์ ศรีจันทร์อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
4.นางสาวดากาญ์นดา อรัญมาลาอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
5.ศรุตยา สุขเดชอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
6.ดารณี เกตุชมภูหัวหน้าสาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจ
7.นิตยา ไหวดีอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์จรรยา วิระกุลผู้อำนวยการสำนักแผนและพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ
9.มาลีรัตน์ สาผิวอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
10.ลักขโณ ยอดแคล้วอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
11.นงนุช ไชยผาสุขอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
12.มาลีรัตน์ สาผิวอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
13.นายชูพงษ์ พันธุ์แดงหัวหน้าสาขาวิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจ
14.วิภาภรณ์ ศรีหาธาตุอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
15.ภัทรภร กินิพันธ์อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
16.มัลลิกา เจแคนอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
17.นภัสวรรณ ดาทุมมาอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
18.สัมฤทธิ์ ศิริคะเณรัตน์อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
19.นางสาวดาริกาญจน์ วิชาเดชอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
20.บันเฉย ศรีแก้วอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
21.ศุภิกา ประเสริฐพรรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
22. นางสาวปัณชิกา ลับเหลี่ยมอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
23.สุมิตรา ไอยราอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
24.ขนิษฐา ทองเชื้ออาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
25.ทตมัล แสงสว่างอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
26.ดร.รุ่งนภา กิตติลาภอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
27.ดร.รัชดา ภักดียิ่งอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
28.อุมาวรรณ วาทกิจอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
29.ฐิตารีย์ ดุรงค์ดำรงชัยอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
30.นายสมมาศ สมใจนึกรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจ
31.ดร.นีรนาท เสนาจันทร์ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ
32.ธนพรรณ ทองโพธิ์ใหญ่อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
33.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล อริยพิมพ์คณบดีคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
34.ดร.ปิยะณัฐ ถุนพุทธดมอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
35.ศุภกร ใหม่คามิอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
36.จันทรัช เมืองผุยเจ้าหน้าที่ธุรการคณะบริหารธุรกิจ
37.นายพรสวรรค์ ชัยมีแรงอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
38.กชพร ท้าวกลางอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
39.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
40.นางสาวปิยธิดา ศรีพลอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ