คณะศึกษาศาสตร์

จำนวน  28 คน

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งสังกัด
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผศ.พรพิมล ชูสอนอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ชูสอนอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
3.นางสาวดุจเดือน ไชยพิชิตอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
4.ดร.วานิช ประเสริฐพรคณบดีคณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์
5.รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลาด จันทรสมบัติอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
6.ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
7.อาคม อึ่งพวงอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
8.ดร.ศศิรดา แพงไทยอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
9.วรินทร์ ไทยรักษ์อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
10.ดร.นิยดา เปี่ยมพืชนะประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์
11.ศรีสมพร โคตะคำอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
12.ลัดดา เชียงนางามอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
13.นางปิยรัตน์ เที่ยงภักกดิ์อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
14.นางอัญชลี ชัยรัชตกุลอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
15.ดร.ถวิล ลดาวัลย์อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
16.นางสุชาดา ลดาวัลย์อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
17.รัชนิวรรณ อนุตระกูลชัยประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)คณะศึกษาศาสตร์
18.อัจฉริยะ วงษ์คำซาวอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
19.จงจิต เค้าสิมหัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะศึกษาศาสตร์
20.นุชธิดา โยลัยเจ้าหน้าที่ประจำคณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์
21. นางสาวเยาวลักษณ์ ชมนาวังอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
22.แสงเดือน คงนาวังอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
23.แสงสุรีย์ ดวงคำน้อยอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
24.แสงดาว คงนาวังอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
25.จิรวัฒน์ กิติพิเชฐสรรค์อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
26.วิราณี สุขทรัพย์อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
27.อลงกรณ์ สุขวันเจ้าหน้าที่ประจำคณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์
28.นายจารุกิตติ์ สายสิงห์อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์