คณะศึกษาศาสตร์

จำนวน  27 คน

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งสังกัด
1.นางสาวดุจเดือน ไชยพิชิตอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
2.ดร.วานิช ประเสริฐพรคณบดีคณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลาด จันทรสมบัติอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
4.ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผศ.ดร.ประยุทธ ชูสอนอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
6.อาคม อึ่งพวงอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
7.ดร.ศศิรดา แพงไทยอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
8.วรินทร์ ไทยรักษ์อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
9.ดร.นิยดา เปี่ยมพืชนะประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์
10.ศรีสมพร โคตะคำอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
11.ลัดดา เชียงนางามอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
12.นางปิยรัตน์ เที่ยงภักกดิ์อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
13.นางอัญชลี ชัยรัชตกุลอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
14.ดร.ถวิล ลดาวัลย์อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
15.นางสุชาดา ลดาวัลย์อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
16.รัชนิวรรณ อนุตระกูลชัยประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)คณะศึกษาศาสตร์
17.อัจฉริยะ วงษ์คำซาวอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
18.จงจิต เค้าสิมหัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะศึกษาศาสตร์
19.นุชธิดา โยลัยเจ้าหน้าที่ประจำคณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์
20. นางสาวเยาวลักษณ์ ชมนาวังอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
21.แสงเดือน คงนาวังอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
22.แสงสุรีย์ ดวงคำน้อยอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
23.แสงดาว คงนาวังอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
24.จิรวัฒน์ กิติพิเชฐสรรค์อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
25.วิราณี สุขทรัพย์อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
26.อลงกรณ์ สุขวันเจ้าหน้าที่ประจำคณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์
27.นายจารุกิตติ์ สายสิงห์อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์