คณะวิศวกรรมศาสตร์

จำนวน  44 คน

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งสังกัด
1.นายวิชาญ ศรีสุวรรณ์อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.นายรังสรรค์ ลุนบงอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์นายสุคนธ์ อาจฤทธิ์อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ คุณะโคตรอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
5.นายไพรินทร์ วงค์ศรีเทพอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
6.นายวีรชัย แผ่นอุไรอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
7.นายเจริญ เบ้าทองอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
8.ธนกร ศิรมงคลกานต์อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
9.ว่าที่ร้อยตรี ดร.โกวิทย์ แสนพงษ์ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
10.นาย ศราวุธ รัตนวงษ์อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
11.นายพงษ์พันธ์หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์
12.นายศรีสวัสดิ์ วรจักร์อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
13.ดร.พิพัฒน์ ดุรงค์ดำรงชัยหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
14.นายศุกรินทร์ คำสุวรรณคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
15.นายกิตติพงษ์ ตั้งใจอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
16.นายวีระวัฒน์ วรรณกุลอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
17.นางอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
18.นายอำนาจ ศรีตระกูลอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
19.อภิชาติ ทิมา เจ้าหน้าที่ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
20.Banjobอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนติ ศรีหานูอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
22.นาย พิเชฐ มีสัจจ์อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
23.รัฐพงษ์ โป้เคนอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
24.ประกรณ์ชัย พลรัตนศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์
25.นายชัยพร อัดโดดดรอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
26.พันธวุธ จันทรมงคลอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
27.ทองปาน ปริวัตรอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
28.นายสัญญารัก จันทรอุดรอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
29.ดร.กิตติศักดิ์ ดียาอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
30.พรหมชัย สุพรรณรองผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
31.นายกฤษณะ มูลมีอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
32.ดร.ธีรภัทร โคตรบรรเทาอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
33.รุ่งรัตน์ ธรรมทองอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
34.คุณาธิป รวิวรรณอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
35.พลวัชร์ จันทรมงคลอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
36.พงษ์พันธ์ แทนเกษมอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
37.ดร.อนุชาติ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
38.ชัยชาญ ยุวนะศิริอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
39.ไพฑูรย์ นาแซงอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
40.นายอนุชา ดีผางอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
41.นิติคม อริยพิมพ์อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
42.พิชัย ระเวงวันอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
43.วรวิทย์ โพธิ์จันทร์อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
44.นายจตุรงค์ จิตติยพลอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์