คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

จำนวน  23 คน

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งสังกัด
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดร.อำนวย สังข์ช่วยอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2.นายไกรสร เดชสิมมาอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3.ผศ.ดร.พจ ตู้พจอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
4.ดร.บุญเพ็ง สิทธิวงษาอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
5.นายวิฑูรย์ วีรศิลป์อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6.นายนรา สมบูรณ์อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
7.อารดา ชัยเสนาประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
8.ลักขณา อินทร์บึงอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
9.นายพงษ์เมธี ไชยศรีหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
10.นางสาวเพชรรัตน์ ลือสันเทียะเจ้าหน้าที่ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
11.นายธวัช ทะเพชรหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
12.นางวรรณวรางค์ ศุทธชัยอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
14.สรัล เลาหพันธ์อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
15.อาจารย์สุศิษฏิ์ ศรีแก้วอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
16.ดร.จริยา ปันทวังกูรอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
17.นายชนพัฒน์ ช่วยครุฑอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
18.ประภาพร สมภักดีอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
19.พรปาลิน ไชยโสดาอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
20.อมรฤทัย ภูสนามหัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
21.น.ส.หทัยวรรณ ธัญญพาณิชย์อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
22.อรวรรณ ปริวัตรอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
23.สุปวีณา หลักทรัพย์อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์