สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)และ สำนักต่างๆ

จำนวน  38 คน

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งสังกัด
1.นางสาวสุนิตสา โขนสันเทียะเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
2.สุวิทย์ แพงมาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
3.นางสาวอภิญญา ประยูรชาญเจ้าหน้าที่ประจำสำนักอธิการบดีสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
4.นางสาววิยดา พันธ์โนเจ้าหน้าที่ประจำสำนักประกันคุณภาพสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
5.นายธีรพงศ์ น้อยคูณเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
6.ว่าที่ร้อนตรี อิสรพงศ์ คงคาชาติเจ้าหน้าที่ประจำสำนักอธิการบดีสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
7.สุรีย์ลักษณ์ รักษาเคนเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายวิชาการสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
8.นางสาว มาลัยรัด วันแก้วเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
9.นายเสกสันต์ ศรีบุญเรือง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักกิจการนักศึกษาสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
10.นายอภิยุทธการ ฮามพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักกิจการนักศึกษาสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
11.สิปปกร พงศ์เดโชธนบดีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
12.สุวรรณี ฮามพิทักษ์เจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิจัยและบริการวิชาการสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
13.รจชงค์ ซ้ายบุรีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักคลังและงบประมาณสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
14.นายไพโรจน์ บริบูรณ์อาจารย์สำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
15.ประกายรัตน์ ใจเที่ยงเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
16.ยุวภา เกตุแก้วเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
17.สุกฤตา วงศ์ภาคำเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
18.จิราภรณ์ ตอนทองเจ้าหน้าที่ประจำสำนักอธิการบดีสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
19.นายไพฑูรย์ บุตรวงษ์ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักกิจการนักศึกษาสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
20.วิไลวรรณ พานสมันเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายวิชาการสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
21.นายไพทูลย์ ภูโยฮาต เจ้าหน้าที่ประจำสำนักกิจการนักศึกษาสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
22.น.ส.อารยา อินทรทัศน์รองผู้อำนวยการสำนักคลังและงบประมาณสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
23.ศิวาพร กิตติลาภเจ้าหน้าที่ประจำสำนักแผนและพัฒนาสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
24.นายวีระชัย อุ่นผางเจ้าหน้าที่ประจำสำนักคลังและงบประมาณสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
25.น.ส.สิริรัตน์ฎา ธีระวัชรานนท์เจ้าหน้าที่ประจำสำนักคลังและงบประมาณสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
26.วรวุธ ฐาปนาพงษ์ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักกิจการนักศึกษาสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
27.นางสาวณิชากร อินทรนารมย์เจ้าหน้าที่ประจำสำนักคลังและงบประมาณสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
28.นางสาวกนกวรรณ พรมกันเจ้าหน้าที่ประจำสำนักคลังและงบประมาณสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
29.ภูษณดา สมบัติสกุลกิจผู้อำนวยการสำนักคลังและงบประมาณสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
30.ณัจภ์สราภร ศรีหาพันธ์รูปเจ้าหน้าที่ประจำสำนักทะเบียนและประมวลผลสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
31.ณัชชาภัทร เวียงแสงเจ้าหน้าที่ประจำสำนักทะเบียนและประมวลผลสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
32.นภัสสรณ์ หาญวงษาเจ้าหน้าที่ประจำสำนักทะเบียนและประมวลผลสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
33.ภคพร จันทร์เพ็งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักอธิการบดีสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
34.นายเกียรติปพัฒน์ จันศรีษรเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
35.ปุณญารัตน์ เอนกนวลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
36.ปาณิสรา ทองทำมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
37.พรนารี บำรุงภักดิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ
38.สุมิตตา จันทร์ขำผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลสำนักอธิการบดี(ส่วนกลาง)หรือ สำนักต่างๆ