สำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร


  ผู้สมัครและยืนยันสิทธิ์ ระดับปริญญาตรี   [คลิก] //   ผู้สมัครและยืนยันสิทธิ์ ระดับปริญญาโท   [คลิก] //   ผู้สมัครและยืนยันสิทธิ์ ระดับปริญญาเอก   [คลิก]

------------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร ระดับปริญญาตรี

#ฝ่ายประชาสัมพันธ์/แนะแนวการศึกษา

#ฝ่ายการเงิน

#ฝ่ายทะเบียน


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร ระดับปริญญาโท

#ฝ่ายประชาสัมพันธ์/แนะแนวการศึกษา

#ฝ่ายการเงิน

#ฝ่ายทะเบียน


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร ระดับปริญญาเอก

#ฝ่ายประชาสัมพันธ์/แนะแนวการศึกษา

#ฝ่ายการเงิน

#ฝ่ายทะเบียน


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลการสมัครออนไลน์ย้อนหลัง

       รายชื่อผู้สมัครและยืนยันสิทธิ์ ระดับปริญญาตรี   [คลิก]

       รายชื่อผู้สมัครและยืนยันสิทธิ์ ระดับปริญญาโท   [คลิก]

       รายชื่อผู้สมัครและยืนยันสิทธิ์ ระดับปริญญาเอก   [คลิก]ระดับปริญญาตรี

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ม.6,ปวช,ปวส หรือเทียบเท่า รับจำนวนจำกัด มีกองทุนกู้ยืม.

ระดับปริญญาโท

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร.

ระดับปริญญาเอก

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร.

Copyright © neu 2020