ระดับปริญญาตรี

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ม.6,ปวช,ปวส หรือเทียบเท่า รับจำนวนจำกัด มีกองทุนกู้ยืม.

ระดับปริญญาโท

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร.

ระดับปริญญาเอก

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร.