COURSE


#คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Click see info
     - วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Click see info
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Click see info
#หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Click see info

#คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
• สาขาวิชาการตลาด Click see info
• สาขาวิชาการเงินและการลงทุน Click see info
• สาขาวิชาการจัดการ Click see info
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว Click see info
• - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เดิม) Click see info
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต Click see info

#คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย Click see info
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา Click see info
• สาขาวิชาการประถมศึกษาClick see info

#คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์Click see info

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์Click see info

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต Click see info


#หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( MBA )Click see info

#หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต Click see info

#หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ( MPA )
• สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Click see info
#หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
• สาขาวิชาการบริหารการศึกษา Click see info
• สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน Click see info


#หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต Click see info

#หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
• สาขาวิชาการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา Click see info
• สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน Click see info

#หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู Click see info