• สำนักประกันคุณภาพการศึกษา |
  • 043-222959-61

ค้นหางานวิจัยจากชื่อผลงาน/ หัวหน้าโครงการ/ หมวดหมู่งานวิจัย

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

         ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจัยแบบมีชีวิต พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมและมุ่งเน้นให้บุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษาผลิตผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นในการศึกษาการวิจัยให้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งจัดทำเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สามารถได้สืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ และ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานต่อไป <= สมัครสมาชิก =>   <= คู่มือใช้งานระบบ =>    <= เข้าสู่ระบบ =>

1 : The Development of Smart Farm Solution Machine in Community Enterprise: A group of Growers and the Rainbow Mango Processing, Ban Nong Bua Chum, Tambon Nong in, Nong Kung Sri District, Kalasin Province (view:6)

2 : ระบบสนับสนุนและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (view:1)

3 : การพัฒนากระเช้าปลูกผักสลัดอัจฉริยะ (view:6)

4 : Strategies for Developing Modern Administrators’ Change Leadership at Mahamakut Buddhist University (view:3)

5 : การพัฒนาระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (view:143)

6 : การพัฒนาเสื้อช่วยนำทางผู้พิการทางสายตา (view:121)

7 : แนวทางการจัดการน้ำเสียแบบชุมชนมีส่วนร่วมบึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (view:100)

8 : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สู่นวัตกรรมการสอนของครู (view:83)

9 : การเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ผู้เรียน:บนฐานของปรัชญาการศึกษาและการเรียนรู้เชิงรุก (view:105)

10 : ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (view:118)