• สำนักวิจัยและบริการวิชาการ |
  • 043-222959-61

ค้นหางานวิจัยจากชื่อผลงาน/ หัวหน้าโครงการ/ หมวดหมู่งานวิจัย

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

         ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจัยแบบมีชีวิต พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมและมุ่งเน้นให้บุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษาผลิตผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นในการศึกษาการวิจัยให้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งจัดทำเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สามารถได้สืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ และ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานต่อไป <= สมัครสมาชิก =>   <= คู่มือใช้งานระบบ =>    <= เข้าสู่ระบบ =>

1 : การพัฒนาระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (view:38)

2 : การพัฒนาเสื้อช่วยนำทางผู้พิการทางสายตา (view:27)

3 : แนวทางการจัดการน้ำเสียแบบชุมชนมีส่วนร่วมบึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (view:56)

4 : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สู่นวัตกรรมการสอนของครู (view:41)

5 : การเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ผู้เรียน:บนฐานของปรัชญาการศึกษาและการเรียนรู้เชิงรุก (view:51)

6 : ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (view:81)

7 : ความต้องการจำเป็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา (view:34)

8 : ชุดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประตูบ้านด้วยบอร์ด Raspberry pi (view:43)

9 : การพัฒนาการพัฒนาหนังสือการ์ตูนสื่อดิจิตอลแบบเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยีเออาร์ (Augmented Reality) (view:38)

10 : การพัฒนาสื่อดิจิตอลเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยี AR บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์โฮงมูนมัง ขอนแก่น (view:154)