• สำนักวิจัยและบริการวิชาการ |
  • 043-222959-61

ค้นหาจากชื่อผลงาน/ หัวหน้าโครงการ / ปีงบประมาณ
ทั้งหมด 14 เรื่อง
จำนวนหน้า 2 หน้า
Go Page :
ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : แนวทางการจัดการน้ำเสียแบบชุมชนมีส่วนร่วมบึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาลัยร้อยเอ็ด
Volume : 1 | Pages : 2564
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : รุ่งนภา กิตติลาภ, อลงกรณ์ สุขวัน
2 ชื่อผลงาน : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สู่นวัตกรรมการสอนของครู
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : -

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ดร.ไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว
3 ชื่อผลงาน : การเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ผู้เรียน:บนฐานของปรัชญาการศึกษาและการเรียนรู้เชิงรุก
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
Volume : 16 | Issue : 2 | Pages : กรกฏาคม-ธันวาคม
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : -, ดร.ไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว
4 ชื่อผลงาน : ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : -

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : สุรเดช เจริญสว่าง
5 ชื่อผลงาน : ความต้องการจำเป็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
Article Title : Need Assessment for Good Governance of Vocational Education Administrator under Nakhon Ratchasima Vocational Education Institutions

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : -

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ณัฐพล ชัยน้อย
6 ชื่อผลงาน : ชุดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประตูบ้านด้วยบอร์ด Raspberry pi
Article Title : Set security doors with boards Raspberry pi

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : โครงการ“การประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมจากงานวิจัยครั้งที่ 1 ประจำปี 2559”

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : จารุกิตติ์ สายสิงห์, วินัย โกหลำ
7 ชื่อผลงาน : การพัฒนาการพัฒนาหนังสือการ์ตูนสื่อดิจิตอลแบบเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยีเออาร์ (Augmented Reality)
Article Title : Development, digital media, virtual comic book using AR technology (Augmented Reality) on a smart phone with the legendary Naga. With virtualization technology

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : -

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ศรีสมพร โคตะคำ
8 ชื่อผลงาน : การพัฒนาสื่อดิจิตอลเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยี AR บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์โฮงมูนมัง ขอนแก่น
Article Title : Development of virtual digital media using AR technology on Android operating system a case study of the Hong Moon Mung Museum, Khon Kaen.

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [North Eastern University]

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ศรีสมพร โคตะคำ
9 ชื่อผลงาน : พัฒนาสื่อดิจิตอลเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยี VR บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บนอุปกรณ์สวมใส่ VR Headset และแอนดรอยด์แพลตฟอร์ม กรณีศึกษา วัดป่าธรรมอุทยาน ขอนแก่น
Article Title : The Development of Virtual Digital Media Using VR Technology on Android Operating System, VR Headset and Android Platform : A Case Study of Wat Pa Dhamma Uttayarn, Khon Kaen

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : -

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ศรีสมพร โคตะคำ, ศรีสมพร โคตะคำ
10 ชื่อผลงาน : แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย ในทัศนคติของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2558-กุมภาพันธ์ 2559
Volume : 15 | Issue : 3 | Pages : 29-35
นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : อลงกรณ์ สุขวัน