• สำนักวิจัยและบริการวิชาการ |
  • 043-222959-61

ค้นหาจากชื่อผลงาน/ หัวหน้าโครงการ / ปีงบประมาณ
ทั้งหมด 14 เรื่อง
จำนวนหน้า 2 หน้า
Go Page :
ลำดับ บทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
1 ชื่อผลงาน : ชุดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประตูบ้านด้วยบอร์ด Raspberry pi
Article Title : Set security doors with boards Raspberry pi

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : โครงการ“การประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมจากงานวิจัยครั้งที่ 1 ประจำปี 2559”

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : จารุกิตติ์ สายสิงห์, วินัย โกหลำ
2 ชื่อผลงาน : การพัฒนาการพัฒนาหนังสือการ์ตูนสื่อดิจิตอลแบบเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยีเออาร์ (Augmented Reality)
Article Title : Development, digital media, virtual comic book using AR technology (Augmented Reality) on a smart phone with the legendary Naga. With virtualization technology

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : -

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ศรีสมพร โคตะคำ
3 ชื่อผลงาน : การพัฒนาสื่อดิจิตอลเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยี AR บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์โฮงมูนมัง ขอนแก่น
Article Title : Development of virtual digital media using AR technology on Android operating system a case study of the Hong Moon Mung Museum, Khon Kaen.

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [North Eastern University]

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ศรีสมพร โคตะคำ
4 ชื่อผลงาน : พัฒนาสื่อดิจิตอลเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยี VR บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บนอุปกรณ์สวมใส่ VR Headset และแอนดรอยด์แพลตฟอร์ม กรณีศึกษา วัดป่าธรรมอุทยาน ขอนแก่น
Article Title : The Development of Virtual Digital Media Using VR Technology on Android Operating System, VR Headset and Android Platform : A Case Study of Wat Pa Dhamma Uttayarn, Khon Kaen

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : -

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : ศรีสมพร โคตะคำ, ศรีสมพร โคตะคำ
5 ชื่อผลงาน : ระบบบัตรจอดรถอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี RFID
Article Title : The system parking tickets automatically using the RFID technology.

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : -

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : นางสาวปิยะพร ธรรมโส, นางสาวกาญจนา จินดาธรรม, นายจารุกิตติ์ สายสิงห์
6 ชื่อผลงาน : ระบบบริหารจัดการลานจอดรถโดยใช้เทคโนโลยี RFID และกล้องเว็บแคม
Article Title : system parking management using RFID technology and webcam

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : -

นักวิจัย/ ผู้ร่วมวิจัย : นางสาวอภิญญา คาทิพาที, นางสาววัชราพร วงศ์อามาตย์, นายจารุกิตติ์ สายสิงห์