• สำนักวิจัยและบริการวิชาการ |
  • 043-222959-61

ค้นหาจากชื่อนักวิจัย
ทั้งหมด 7 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า
Goto Page :
ลำดับ นักวิจัย
1   ชื่อ-สกุล : กานต์พิชชา สายสิงห์
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ความเชี่ยวชาญ : วิจัย
2   ชื่อ-สกุล : จารุกิตติ์ สายสิงห์
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : ศึกษาศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญ : ภาษาทางคอมพิวเตอร์
3   ชื่อ-สกุล : ดร.ไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ความเชี่ยวชาญ : การวิจัย
4   ชื่อ-สกุล : รุ่งนภา กิตติลาภ
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : บริหารธุรกิจ
  ความเชี่ยวชาญ : บริหารธุรกิจ
5   ชื่อ-สกุล : ศรีสมพร โคตะคำ
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญ : คอมพิวเตอร์กราฟฟิค / แอนิเมชั่น
6   ชื่อ-สกุล : นางสาวอภิญญา คาทิพาที
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  ความเชี่ยวชาญ : คอมพิวเตอร์
7   ชื่อ-สกุล : อลงกรณ์ สุขวัน
  สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญ : การวิจัย