การพัฒนาสื่อดิจิตอลเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยี AR บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์โฮงมูนมัง ขอนแก่น<br>Development of virtual digital media using AR technology on Android operating system a case study of the Hong Moon Mung Museum, Khon Kaen.

การพัฒนาสื่อดิจิตอลเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยี AR บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์โฮงมูนมัง ขอนแก่น
Development of virtual digital media using AR technology on Android operating system a case study of the Hong Moon Mung Museum, Khon Kaen.