พัฒนาสื่อดิจิตอลเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยี VR บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บนอุปกรณ์สวมใส่ VR Headset และแอนดรอยด์แพลตฟอร์ม กรณีศึกษา วัดป่าธรรมอุทยาน ขอนแก่น<br>The Development of Virtual Digital Media Using VR Technology on Android Operating System, VR Headset and Android Platform : A Case Study of Wat Pa Dhamma Uttayarn, Khon Kaen

พัฒนาสื่อดิจิตอลเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยี VR บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บนอุปกรณ์สวมใส่ VR Headset และแอนดรอยด์แพลตฟอร์ม กรณีศึกษา วัดป่าธรรมอุทยาน ขอนแก่น
The Development of Virtual Digital Media Using VR Technology on Android Operating System, VR Headset and Android Platform : A Case Study of Wat Pa Dhamma Uttayarn, Khon Kaen


ไทย :

บทคัดย่อ 

กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำและประเมินประสิทธิภำพของกำรพัฒนำสื่อดิจิตอลเสมือนจริงโดยใช้ เทคโนโลยี VR บนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ บนอุปกรณ์สวมใส่ VR Headset และแอนดรอยด์แพลตฟอร์ม  กรณีศึกษำ วัดป่ำธรรมอุทยำน ขอนแก่นเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย 1) สื่อดิจิตอลเสมือนจริงด้วย เทคโนโลยี virtual Reality (VR) บนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ กรณีศึกษำกรณีศึกษำ วัดป่ำธรรมอุทยำน ขอนแก่นในรูปแบบภำพ 3 มิติ  2) แบบประเมินค่ำควำมสอดคล้องส ำหรับผู้เชี่ยวชำญเพื่อใช้ส ำหรับหำค่ำ IOC 3) แบบสอบถำมส ำหรับกำรประเมินเพื่อหำประสิทธิภำพของระบบโดยผู้เชี่ยวชำญ สถิติที่ใช้ในวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้  ผลการวจิยัพบวา่ 1) กำรพัฒนำสื่อดิจิตอลเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยี VR บนระบบปฏิบัติกำรแอน ดรอยด์ บนอุปกรณ์สวมใส่ VR Headset และแอนดรอยด์แพลตฟอร์ม  กรณีศึกษำ วัดป่ำธรรมอุทยำน ขอนแก่น จำกกำรประเมินโดยผู้เชี่ยวชำญทั้ง 5 ท่ำนพบว่ำ ภำพรวมด้ำนกำรออกแบบสมุดภำพมีค่ำเฉลี่ยของประสิทธิภำพ อยู่ในระดับคะแนน 4.2 ซึ่งอยู่ในระดับดี และ ภำพรวมด้ำนกำรกำรแสดงภำพเคลื่อนไหว 3 มิติ มีค่ำเฉลี่ยของ ประสิทธิภำพอยู่ในระดับคะแนน 4.03 ซึ่งอยู่ในระดับดี ค ำหลัก: สื่อดิจิตอลเสมือนจริง, วัดป่ำธรรมอุทยำนขอนแก่น, ภำพ 3 มิติ   

English :

Abstract  The purpose of the study was to improve and assess efficiency of the development of 
virtual digital media using VR technology on Android operating system, VR headset and Android 
platform : a case study of Wat Pa Dhamma Uttayarn, Khon Kaen. There were 3 research 
instruments as follows; 1) Virtual Reality (VR) technology digital media; 2) Index of Item Objective 
   
 
Congruence evaluation form for analyzing IOC by experts; 3) Efficiency Assessment Questionnaire 
used to assess the system’s efficiency by experts. The statistics used in analyzing data included 
mean, standard deviation and the comparison between mean  scores and established criterion.   The research findings of  “The Development of Virtual Digital Media Using VR Technology 
on Android Operating System, VR Headset and Android Platform : A Case Study of Wat Pa Dhamma 
Uttayarn, Khon Kaen” assessed by 5 experts showed that the mean scores of the efficiency of 
overall sketchbook designing was 4.2 which as at a good level and overall animation performance 
was 4.03 which was at a good level.