ชุดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประตูบ้านด้วยบอร์ด Raspberry pi<br>Set security doors with boards Raspberry pi

ชุดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประตูบ้านด้วยบอร์ด Raspberry pi
Set security doors with boards Raspberry pi


ไทย :

1. ชื่อผลงาน

          ชุดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประตูบ้านด้วยบอร์ด Raspberry Pi

2. ชื่อเจ้าของผลงาน

          อาจารย์จารุกิตติ์   สายสิงห์ * , อาจารย์วินัย  โกหลำ

3. ข้อมูลของผลงาน

          3.1 แนวคิด

                    สังคมเทคโนโลยีในปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่มีสิ่งที่ค่อยอำนวยความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งในที่ทำงานและที่พักอาศัยส่วนบุคคล การนำเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาในเรื่องความปลอดภัยจึงถือเป็นอีกนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น และทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความมั่นใจในความปลอดภัย

                    การพัฒนาชุดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประตูบ้านจึงเป็นนวัตกรรมหนึ่ง ที่เกิดจากการบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีและการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งได้นำอุปกรณ์แผงวงจร หรือแผงควบคุม (Raspberry Pi)มาใช้ในการเป็นตัวกลางในการประมวลผลเพื่อควบคุมการทำงานของการเปิดประตูบ้านด้วยเทคโนโลยี Barcode scan RFID  อีกทั้งยังควบคุมการบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด ทำให้เพิ่มความปลอดภัยในการเข้า-ออกประตูบ้านมากยิ่งขึ้น

          3.2 วัตถุประสงค์

          1. เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประตู ด้วยบอร์ด Raspberry pi

2. เพื่อศึกษาและออกแบบสร้างระบบควบคุมการเปิด/ปิดประตู โดยที่ผู้ใช้สามารถตั้งค่าโปรแกรมควบคุมได้ง่ายผ่านการใช้งาน RFID Reader/ RFID Card

3. เพื่อสร้างระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเมื่อมีบุคคลเข้ามาใช้งานการเปิด/ปิดประตู

 

          3.3 รายละเอียดของผลงาน

                    การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการอำนวยความสะดวกของผู้ใช้งานนั้น จำเป็นต้องมีการออกแบบและวิเคราะห์ความต้องการ ความเป็นไปได้ของชิ้นงาน และประสิทธิภาพของชิ้นงานที่พัฒนาขึ้นมา โดยการพัฒนาชุดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประตูบ้านด้วยบอร์ด Raspberry pi นั้น ได้มีการดำเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการทำงานของอุปกรณ์ไว้

                   

4. ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้ชุดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประตู ด้วยบอร์ด Raspberry pi

2. ได้ระบบควบคุมการเปิด/ปิดประตู โดยที่ผู้ใช้สามารถตั้งค่าโปรแกรมควบคุมได้ง่ายผ่านการใช้งาน RFID Reader/ RFID Card

3. ได้ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเมื่อมีบุคคลเข้ามาใช้งานการเปิด/ปิดประตู

English :

-