การเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ผู้เรียน:บนฐานของปรัชญาการศึกษาและการเรียนรู้เชิงรุก

การเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ผู้เรียน:บนฐานของปรัชญาการศึกษาและการเรียนรู้เชิงรุก


ไทย :

บทคัดย่อ
ครูผู้สอนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ควรมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมกับธรรมชาติ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา และธรรมชาติของผู้เรียน ด้วยการเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ต่างๆ
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อผู้เรียนอย่างดีที่สุด ซึ่งตรงกับคำกล่าวในภาษาอังกฤษ “The best teacher is the best manager.”
แนวการสอนหนึ่งที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้
นั่นคือ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฟัง พูด อ่าน เขียน
และแสดงความคิดเห็นขณะลงมือทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการใช้กระบวนการคิดขั้นสูงอย่างมีชีวิตชีวาและตื่นตัว บนฐานการใช้
หลักปรัชญาการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ และการคัดสรรนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการ
ออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก จะช่วยให้ครูผู้สอน คณะครูที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารโรงเรียนมีโอกาสสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพหรือ PLC ผ่านกระบวนการจัดทำ “Lesson Study” หรือการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน สู่การเสริมสร้างสมรรถนะการ
เรียนรู้ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามแนวคิด CCPR ที่เน้นการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ (Critical Mind) การคิดสร้างสรรค์
(Creative Mind) การสร้างชิ้นงานเชิงคุณภาพด้วยตนเอง (Productive Mind) และการมีความรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำ
(Responsible mind) ในรายวิชาต่างๆ ที่ครูปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คำสำคัญ: สมรรถนะการเรียนรู้ ปรัชญาการศึกษา การเรียนรู้เชิงรุก ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คุณลักษณะ CCPR
Received: June 2, 2019, Revised June 10 , 2019, Accepted July 1, 2019

English :

Reinforcing Learning Capacity of Learners: Base on
the Educational Philosophy and Active Learning
Di.Chaivat Chumnasiao¬, Faculty of Education, North Eastern University
Dr.Vanich Prasertphorn, Faculty of Education, North Eastern University
E-mail: vanich456@gmail.com โทร.086-7152486
Abstract
New-aged teachers in the 21st century should have their teaching process to manage
learning methods for learners. The methods should be appropriate and natural which can
be in accordance with learning objectives and learners’ nature. The learning and teaching
บทความวิจัย (ก.ค. – ธ.ค. 2562)
การเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ผู้เรียน:บนฐานของปรัชญาการศึกษาและการเรียนรู้เชิงรุก
439
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
UMT Poly Journal ISSN:2673-0618
methods should also be arranged in accordance with various situations so that they can be
most effective for learners and this can be inferred to the English words: “The best teacher
is the best manager.” One teaching process that can help developing learners to be perfect
humans and can help reinforcing learners’ necessary skills for the 21st century is the Active
Learning. This method contains learning activities that provide chances for learners to listen,
speak, read, write and express their opinion while they are doing activities. The method can
be done at the same time of advance thinking process and learners can be lively and active
Base on the Educational Philosophy and Active Learning and learning theory. Also the
learning and teaching innovation is used as the main factor for designing active learning and
this will help teachers, related teacher teams and school administrative to gain chances in
making community of career learning or PLC through “Lesson Study”. Meanwhile, lessons
can be developed with co-ordination method to become reinforcing learning capacity of
learners in accordance with the CCPR characteristic that emphasizes critical mind, creative
mind, productive mind and responsible mind in various subjects practiced by teachers with
effectiveness and capacity.
Keywords: Learning Capacity, Educational Philosophy, Active Learning, Community of
Career Learning, CCPR Characteristic
คำขอบคุณ :งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉ๊ยงเหนือ