แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย ในทัศนคติของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย ในทัศนคติของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ไทย :

ชื่อเรื่อง               แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย      

                                                ในทัศนคติของบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้วิจัย                  อลงกรณ์   สุขวัน

อาจารย์ที่ปรึกษา          อาจารย์สุชาดา   ลดาวัลย์

คณะบัณฑิตวิทยาลัย      มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ปีที่พิมพ์  พ.ศ.  2557

 

บทคัดย่อ

 

                แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย   ในทัศนคติของบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย  2) เพื่อเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย  3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้  ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก  จำนวน  165  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  (Rating Scale)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  (Independent  t - test) 

                ผลการวิจัยพบว่า

                   แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ในทัศนคติของบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้ง 4 ด้าน  โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ มากทุกด้าน  ด้านที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด ได้แก่  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก รองลงมา ได้แก่ ด้านงานวิชาการ/งานหลักสูตร ตามลำดับ  ด้านที่มีระดับการปฏิบัติต่ำสุด ได้แก่  ด้านงานสารสนเทศ

   ผลเปรียบเทียบ  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ในทัศนคติของบัณฑิตศึกษา  จำแนกตามเพศ  โดยภาพรวม  แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ            ที่ .01   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านสารสนเทศ    และด้านงานบริการ/งานสารบรรณ   แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญที่  .05  ส่วนด้านงานวิชาการ/งานหลักสูตร   และ ด้านอาคารสาถนที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  ไม่แตกต่างกัน 

 

 

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ในทัศนคติของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำแนกตามระดับการศึกษาที่กำลังศึกษา นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท  กับ นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยภาพรวม                  ไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน

              จากการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ในทัศนคติของบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ค้นพบจากผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย  ให้ประสบผลสำเร็จให้งานบรรลุเป้าหมายจนเกิดประสิทธิภาพและสิทธิผลได้นั้น  ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน

 

English :

TITLE                  Guidelines  to  Develop  the  Efficiency  in  Service  Rendering  of  the  Graduate 

                                School  Office  of  North  Eastern  University  in  the  Views  of  Graduate 

                                Students

AUTHOR            Alongkorn   Sukawan

ADVISOR           Acharn  Suchada   Ladawan

UNIVERSITY     North Eastern  University             YEAR   2014

 

ABSTRACT

 

                   The  objectives  of  this  research  were  1) To  study  the  guidelines  to  develop  the  efficiency  in  service  rendering  of  North  Eastern  University  Graduate  School  office,  2) to  compare  thuse  service  rendering  guidelines,  and  3) to  study  recommendations  to  improve  the  service  rendering  of  the  graduate  school  office.  The  sample  group  of  165  persons  consisted  of  master  degree  and  doctoral   students.  The  instruments  for  data  collection  were  5- level  rating  scale  questionnaires.  The  data  were  analyzed  by  frequency,  percentage,  means,  standard  deviation  and  t-test.

                   The  research  found  the  following :

                   In  the  views  of  graduate  students  of  North  Eastern  University,  the  service  rendering  in  all  four  aspects  was  on  the  whole  rated   high;  the  highest  aspect  was  buildings  and  facilities,  followed  next  by  academic/curriculum  aspect.  The  lowest  mean  practice  was  information  aspect.

                   In  comparison,  on  the  whole  a  difference  at  the  .01  level  of  statistical  significance  was  found  between  male  and  female  students.  By  aspects,  a  difference  at  the .05  level  of  statistical  significance  was  found  on  the  aspects  of  information  and  secretarial  services.  No  difference  was  found  on  the  aspects  of  academic / curriculum,  buildings  and  facilities.

                   Based  on  the  levels  of  study,  between  master  and  doctoral  students,  no  difference  was  found  neither  on  the  whole  nor  by  aspects.

                   As  for  guidelines  to  improve  the  rendering  of  services  by  the  graduate  school  office  of  North  Eastern  University,  it  was  found  that  those  responsible  and  concerned  must  be  accountable  in  the  work  both  collectively  and  in  each  of  the  steps  in  the  process  of  service  rendering.