รายละเอียด
ลำดับ รหัสบุคลกร Qr Code ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด Url ประเมิน
1 430162
ไพฑูรย์ บุตรวงษ์ เจ้าหน้าที่ สำนักกิจการนักศึกษา
คลิก ulr เพื่อประเมิน
2 420019
เสกสันต์ ศรีบุญเรือง เจ้าหน้าที่ สำนักกิจการนักศึกษา
คลิก ulr เพื่อประเมิน
3 550027
อภิยุทธการ ฮามพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ สำนักกิจการนักศึกษา
คลิก ulr เพื่อประเมิน
4 560015
อิสรพงศ์ คงคาชาติ เจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์
คลิก ulr เพื่อประเมิน