รายละเอียด
ลำดับ รหัสบุคลกร Qr Code ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด Url ประเมิน
1 550020
ศิวาพร กิตติลาภ เจ้าหน้าที่ สำนักแผนและพัฒนา
คลิก ulr เพื่อประเมิน