ใช้ในกรณีที่บุคลากรมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัย
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19เข้าสู่ระบบลงเวลาออนไลน์ ใน 3 วินาที