LOGIN :
         สำหรับคณะกรรมการ
         ที่ประชุม "กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย"

รหัสผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:@ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ @ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
เลขที่ 199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 44000    
โทร : 043-222-951 โทรสาร : 043-226-823     

©