ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหากเข้าใช้งานไม่ได้ กรุณาสอบถามข้อมูลการเข้าใช้งานจากเลขานุการที่ประชุม
นางสาวกัลยา ใหม่โพธิ์กลาง(ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลฯ)