ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยหากเข้าใช้งานไม่ได้ กรุณาสอบถามข้อมูลการเข้าใช้งานจากเลขานุการที่ประชุม
ดร.ไพโรจน์ บริบูรณ์ (ฝ่ายวิชาการ)