ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordหมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
D Dot ด๊อต / Dotted note ด๊อทเท็ด โน้ท (อังกฤษ) โน้ท
คำอธิบาย

จุด  ( . )/ โน้ตประจุด

ถ้าเขียนจุดตามหลังตัวโน้ตรูปใด  จะทำให้อัตราความยาวเสียงของตัวโน้ตรูปนั้นยาวออกไปอีกครึ่งหนึ่งของค่าเดิม  เช่น

o.   =   o   +   o=    4   +   2  =  6

ถ้าเขียนจุดบนหรือล่าง ของหัวของตัวโน้ตให้ออกเสียงโน้ตตัวนั้นเป็นเสียงห้วนลงครึ่งหนึ่งของค่าเดิมเรียกว่าเสียง  สตักก๊าโต(Staccato)

ถ้าประจุดที่หลังเครื่องหมายตัวหยุด (Restsเรสต์ส) ก็จะทำให้ค่าของเครื่องหมายตัวหยุดนั้น ยาวเพิ่มขึ้นอีกครึ่งหนึ่งของค่าเดิมเช่นกัน ดูเทียบค่ากับตัวโน้ตประจุด ต่อไปนี้:

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
R Ritenuto ริเตนู้โต (อิตาเลียน) ริเตนู้โต
คำอธิบาย

ช้าลงในทันที

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
M Music appreciation มิ้วสิก อัพพรีคิเอ๊เชิน (อังกฤษ) มิ้วสิก อัพพรีคิเอ๊เชิน
คำอธิบาย

สังคีตนิยม  ความซาบซึ้งดนตรี

วิชาพื้นฐานว่าด้วยการฝึกหัดฟังดนตรีอย่างผู้มีภูมิรู้ด้านดนตรีเพื่อทำให้ผู้ฟังมีสุนทรียภาพและความซาบซึ้งด้านดนตรี

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
E Exoticism อิกซ้อทิกอิสเซิม (อังกฤษ) อิกซ้อทิกอิสเซิม
คำอธิบาย

กระแสนิยมต่างชาติ

กระแสนิยมการนำเอาทำนอง ลักษณะจังหวะ และเครื่องดนตรีของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติตะวันออกแถบเส้นศุนย์สูตร มาใช้นิพนธ์สังคีตนิพนธ์แนวคลาสสิก  เป็นที่นิยมในสมัยโรแมนติก (ช่วงปี ค.ศ. 1830-1900)

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
C Cowbellophone ค้าวเบลโลโฟน (อังกฤษ) คาวเบลโลโฟน
คำอธิบาย

ระนาดโปงวัว

เครื่องดนตรีที่วิจัยและประดิษฐ์คิดค้นโดย Prof.Samret Commong แห่ง NEU, Khon Kaen, Thailand เมื่อปี ค. ศ.2014   เป็นเครื่องดนตรีในสกุลเครื่องกระทบที่ทำทำนองได้ (Melodic Percussionเมล้อดิก เพอรเคิสเชิน)มีเสียงประสานแบบคู่ 5 และคู่ 4 อยู่ในตัวทุกขั้นเสียง จัดอยู่ในกลุ่มกล็อกเคนสปีล (Glockenspiel) ลูกระนาดทำจากลูกโปงเหล็กขนาดโตที่ชาวปศุสัตว์พื้นบ้านอีสานเคยใช้ผูกแขวนคอวัวเพื่อเป็นสัญญาณการติดตาม  ออกแบบระบบเสียงให้อยู่ในมาตราเสียงไดอาโทนิก 2ช่วงคู่ 8 แต่ละขั้นเสียงประกอบด้วยลูกระนาด 2 ลูก จัดวางติดตั้งบนกรอบโลหะรูปสี่เหลี่ยมในแนวระนาบ หันด้านปากของลูกโปงเข้าหากันเรียงเป็น 2 แถวแถวขวามือใช้บรรเลงแนวทำนองหลัก  แถวซ้ายมือใช้บรรเลงแนวเสียงประสาน  ใช้ระบบการประสานเสียงแบบออร์กานุม (Organum) ของสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 – 13 โดยเคาะตีให้ดังพร้อมกันทั้งเสียงทำนองและเสียงประสานด้วยไม้ตีครั้งเดียวกันแล้วเกิดเสียงคู่ 4 หรือคู่ 5