ค้นหาคำศัพท์

ค้นหาด้วย Keywordหมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
A Ars nova อารซโน้เวอ อิตาเลียน อารซโน้เวอ
คำอธิบาย
นวศิลป์ ศิลปะสมัยใหม่ นับต่อมาจากสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14
หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
O Orchestration ออรเคสเตร๊เชิน (อังกฤษ) ออรเคสเตร๊เชิน
คำอธิบาย

การเรียบเรียงเสียงประสาน

การเรียบเรียงดุริยบท

หมายถึงศิลปะการเรียบเรียงเสียงประสานและเขียนโน้ตแยกแนวสำหรับเครื่องดนตรีทุกชิ้นในวงดนตรีทั้งวง  กำหนดแนวให้แก่เครื่องดนตรีแต่ละชิ้น โดยอิงอยู่กับทำนองหลักและใช้หลักวิชาการดำเนินคอร์ด การประพันธ์ทำนองสอดประสาน การเลือกใช้สีสันของเสียงเครื่องดนตรี และความหนาแน่นของเนื้อดนตรีตามที่ผู้เรียบเรียงต้องการ

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
D Damper แด๊มเพอร์ (อังกฤษ) แดมเปอร์
คำอธิบาย

ค้อนหยุดเสียงเปียโน

กลไกภายในเปียโนมีลักษณะเป็นค้อนไม้ปลายหุ้มสักหลาดติดตั้งประกบสายลวดของเปียโนตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เกิดเสียงต่อเมื่อผู้เล่นกดลิ่มนิ้ว ค้อนจึงจะกระดกและเคาะลงบนเส้นลวดทำให้เกิดเสียงดัง

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
C chord ค้อรด (อังกฤษ) คอร์ด
คำอธิบาย

มักอ่านเป็นสำเนียงไทยว่า ขอร์ด เสียงต่างระดับ3 เสียงขึ้นไป บรรเลงรวมกลุ่มให้ดังพร้อมกันในแนวตั้ง หรือดังต่อเนื่องกันแบบเรียงเสียงเพื่อทำหน้าที่ประสานเสียง มีโครงสร้างและชื่อเรียกเฉพาะตามโครงสร้างที่แน่นอน  เช่น

1.คอร์ดเมเจอร์ (Major chord)ประกอบด้วยเสียงขั้นที่ 1,3,5 ของมาตราเสียงไดอาโทนิก โมดเมเจอร์เช่น คอร์ด ซี เมเจอร์ ประกอบด้วยเสียง   C E G (C)

2.คอร์ดไมเนอร์ (minor chord) ประกอบด้วยเสียงขั้นที่ 1,3,5 ของมาตราเสียงไดอาโทนิก โมดไมเนอร์เช่น คอร์ด ซี ไมเนอร์ ประกอบด้วยเสียง C Eb G (C)

3.คอร์ดออกเมนเท็ด (Augmented chord)สร้างขึ้นจากคอร์ดเมเจอร์ด้วยวิธีขยายเสียงขั้นที่ 5 ให้สูงขึ้นอีก1 ครึ่งเสียงเช่น คอร์ด ซี ออกเมนเท็ด ประกอบด้วยเสียง C E G# (C)

4.คอร์ดดิมินิชท์ (diminished chord)สร้างขึ้นจากคอร์ดไมเนอร์ด้วยวิธีลดเสียงขั้นที่ 5 ลง1 ครึ่งเสียงเช่น คอร์ด ซี ดิมินิชท์ ประกอบด้วยเสียง C Eb Gb (C)

หมวดอักษร คำศัพท์ คำอ่าน ภาษาต้นตอ คำสะกด
D Diminished ดิมมินิ้ชท (อังกฤษ) ดิมมินิชท์
คำอธิบาย

ทำให้เล็กลง   ทำให้แคบลง

คือให้ลดเสียงบนของคู่เสียง หรือของคอร์ดลง1 ครึ่งเสียง